TÜBİTAK Bülten / Sayı 178 - Ekim 2016 - page 14

14
Bülten
EKiM
2016
A r - G e , S a n a y i v e A k a d e m i K a y s e r i ’ d e B u l u ş t u
Ar-Ge, Sanayi ve Akad
TÜBİTAK Marmara Teknokent (MARTEK) yürütücülüğün-
de, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nin (KOSB) ev sahipli-
ğinde, Kayseri Valiliği, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Nuh
Naci Yazgan Üniversitesi, ORAN Kalkınma Ajansı işbirliğiyle
tüm teknopark yönetici şirketleri ve teknoparklarda faaliyet
gösteren Ar-Ge firmalarının, üniversitelerde görevli akade-
misyenlerin ve Kayseri bölgesinde üretimlerini sürdüren sa-
nayicilerin bir araya geldiği Ar-Ge, Sanayi ve Akademi (ASA)
Buluşması’nın ikincisi 5-6 Eylül tarihleri arasında Kayseri’de
yapıldı.
Ar-Ge, Sanayi ve Akademi (ASA) Buluşması Kayseri etkin-
liği, Türkiye genelindeki Ar-Ge firma temsilcileri, akademis-
yenler ve Kayserili sanayicilerin katılımıyla 5 Eylül akşamı
gerçekleştirilen tanışma yemeği ile başladı. Etkinliğin açılış
konuşmaları TÜBİTAK Marmara Teknokent Genel Müdürü
Dr. Orhan Çömlek, Kayseri OSBYönetim Kurulu Başkanı Tahir
Nursaçan ve TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Ahmet Arif Ergin tara-
fından yapıldı. Prof. Dr. Ergin konuşmasında“Bugün TÜBİTAK
Başkanı olmaktan daha farklı bir sıfatla burada olduğumu
düşünüyorum. TÜBİTAK Marmara Teknokent Yönetim Ku-
rulu Başkanı olarak Teknoparkın sorumluluğunu üstlenmiş
bir ekibin üyesi olarak kendimi görüyorum. Devlet olmanın
en büyük özelliği organize olabilme yeteneğidir. Bugün baş-
lattığımız etkinlikte üç unsuru bir arada görmekteyiz; Ar-Ge,
Sanayi ve Akademi. Üçlü helix modelini bilfiil uygulamaya
başlıyoruz. Bu buluşma ile ilk defa Türkiye’de üçlü sistemi
doğru bir eksene oturttuk. Teknoloji, bilim, sosyal bilimler ve
beşeri bilimler birleşmeden doğru sonuç alınamaz. Bu orga-
nizasyona katkıda bulunan başta TÜBİTAK Marmara Tekno-
kent Genel Müdürüm Dr. Orhan Çömlek’e ve ev sahipliğin-
den dolayı KOSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan’a,
sanayi bölgelerine, üniversiteler ile teknoparklar arasında
Ar-Ge, Sanayi ve Akademi Buluşması’nın ikincisi, 5-6 Eylül tarihleri arasında, TÜBİTAK MARTEK yürü-
tücülüğünde, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nin evsahipliğinde Kayseri’de gerçekleştirildi.
1...,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,...40
Powered by FlippingBook