TÜBİTAK Bülten / Sayı 178 - Ekim 2016 - page 17

17
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
olarak tam bağımsız bir ülke olabilmesinin yolu Ar-Ge’den
geçmektedir. Daha mükemmeli, daha kısa zamanda piya-
saya sürebilmek için, ileri teknoloji alanlarındaki firmalar
bütçelerinin önemli bir bölümünü Ar-Ge çalışmalarına ayır-
mak durumundadırlar. Ekonomik anlamda ileri seviyedeki
ülkeler ile rekabet edebilmek için inovasyon ve Ar-Ge çalış-
malarını ticarete dönüştürmeli ve bu kapsamda üniversite-
sanayi işbirliğini sürekli geliştirmeliyiz. Bilgiyi, ürünün içine
gömmeliyiz. Üniversite‐sanayi işbirliği, bölgesel anlamda
gelişmenin sağlanması için oldukça önemli bir husus olma-
sına rağmen, bu konuda ülkemiz açısından henüz istenen
noktanın oldukça gerisinde olmamıza rağmen, ileriye dö-
nük ortaya konulan hedefler bu konuda belirli bir bilincin
oluşması ve konunun öneminin anlaşılması bakımından
umut vericidir.”
172 Firma Görüşmesi, 90 Sanayici Görüşmesi Gerçekleş-
tirildi
Açılış konuşmalarının ardından gerçekleştirilen plaket
sunumundan sonra Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Kayse-
ri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kayseri OSB
Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, TÜBİTAK Marmara
Teknokent Genel Müdürü Orhan Çömlek ve davetliler Ar-Ge
firmalarının stantlarını gezerek, sergilenen ürünler hakkında
bilgi aldı.
Daha sonra, Kayseri OSB’de demokrasi ve milli irade şehit-
lerinin anısına 6. Cadde üzerinde açılan ve İç Anadolu böl-
gesinin en büyük bayrak projesinin yer aldığı “15 Temmuz
Şehitler Parkı” tüm katılımcılar ile birlikte ziyaret edildi.
23 teknokentten 65 firma ve Kayseri’nin önde gelen çok
sayıda sanayicisinin yanı sıra pek çok akademisyen ve ziya-
retçinin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte Kayseri’de yeni iş-
birliği fırsatlarının araştırılması ve bölgede teknolojik değer-
lerin oluşturulması konusunda fikir alış verişinde bulunuldu.
Etkinlik süresince, 172 adet firma görüşmesi ve 90 adet sa-
nayici görüşmesi gerçekleştirildi.
1...,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,...40
Powered by FlippingBook