TÜBİTAK Bülten / Sayı 178 - Ekim 2016 - page 21

21
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
da Bilim ve Teknoloji Forumu”na Katıldı
dünyanın en büyük şirketlerinden üst düzey temsilcilerin,
öne çıkan üniversite ve araştırma enstitüsü yöneticilerinin
ve alanlarının en iyisi bilim insanlarının ortak bir platform-
da buluşarak bilim ve inovasyonun geleceğine yön veren
tartışmalarda bulunduğu Forum’da bu yıl öne çıkan genel
oturumlardan bazıları “Sürdürülebilir Kalkınma İçin Bilim”,
“Küresel Sanayiler Arasında Rekabet ve İşbirliği”, “Akademi,
Sanayi ve Devlet Arasında İşbirliği”, “Üniversitelerin Rolü” ve
“Bilim ve Teknoloji Diplomasisi ile Uluslararası İşbirlikleri”oldu.
Farklı toplumsal sorunlar ve yeni teknoloji alanlarına iliş-
kin ise “Petrol ve Gaz İçin Gelecek Öngörüleri”, “Çevre ve
Sağlık”, “Megaşehirler” ile “Geleceğin Nanomalzemeleri”,
“Büyük Veri”, “Siber Güvenlik”, “Robotiks” ve “Nükleer Tekno-
loji Öngörüleri” isimli çalıştaylar düzenlendi.
Türkiye’nin TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. A. Arif Ergin tara-
fından temsil edildiği “Fonlayıcı Kuruluş Başkanları Özel
Oturumu”nda ise bilimi destekleyici kuruluşlar arasında
küresel seviyede tesis edilmesi gereken güçlü bağ ile bunu
sağlamaya yönelik karşılıklı kapasite geliştirme faaliyetleri
kurgulamanın önemine değinildi. Bu oturumda ayrıca, te-
mel araştırma ile inovasyon faaliyetleri arasındaki dinamik
etkileşim süreçleri de etraflıca incelendi.
1...,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,...40
Powered by FlippingBook