TÜBİTAK Bülten / Sayı 178 - Ekim 2016 - page 16

16
Bülten
EKiM
2016
Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, “Bildiğiniz gibi teknopark-
lar bünyelerinde yer alan firmalarımız teknoloji transfer et-
meleri, iş birliği imkânlarından faydalanmaları, Ar-Ge çalış-
malarında ihtiyaç duydukları bilimsel desteği sağlamaları
bakımından önemli işlevleri yerine getirmektedir. Bu kap-
samda Kayseri’de kurulan Erciyes Teknopark beş adet bina
ve bir adet Teknoloji Transfer Ofisi ile sanayicilerimize hiz-
met etmektedir” dedi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ise, “Geldi-
ğimiz noktada ülke olarak gayri safi milli hasılanın ancak
yüzde birini Ar-Ge’ye ayırıyoruz. Hâlâ yeterli bir seviyede
kaynak aktaramıyoruz. Gelişmiş ülkelerin Ar-Ge’ye çok daha
büyük bütçeler ayırdığını hepimiz biliyoruz. Hükümetimizin
2023’te Ar-Ge’ye ayrılan payı yüzde 3’e çıkarma çalışmalarını
destekliyoruz” dedi.
Konuşmalarda, Ar-Ge, Sanayi ve Akademi iş birliğinin öne-
mi ve ülke ekonomisine katkıları konusunda değerlendir-
melerde bulunuldu.
“Bilgiyi Ürünün İçine Gömmeliyiz”
65 firmanın katıldığı ve çok sayıda birebir görüşmenin
yapıldığı Ar-Ge, Sanayi ve Akademi (ASA) Buluşması’nda
katılımcılara hitaben bir konuşma yapan Kayseri OSB Yöne-
tim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan “Böylesine zor günlerden
geçtiğimiz şu dönemde ülkemizin bu sorunları aşmasının
temel unsurlarından biri de ekonomik anlamda güçlü bir
ülke olabilmektir. İçinde bulunduğumuz yüzyıl, bilgi çağıdır”
dedi. Nursaçan, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Gelişmiş ülkeler, bilim ve teknolojideki gelişmelerin ken-
dilerini daha da ileriye taşıyacağının bilincindedirler. Türki-
ye’nin gelişmiş ülkelerle rekabet edebilmesi ve ekonomik
A r - G e , S a n a y i v e A k a d e m i K a y s e r i ’ d e B u l u ş t u
1...,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,...40
Powered by FlippingBook