TÜBİTAK Bülten / Sayı 178 - Ekim 2016 - page 13

13
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
cı/kurum temsilcileri ile sürdürülebilir iş birliği ve projelere
katılım fırsatlarının değerlendirilmesi konularında birebir
görüşmeler gerçekleştirdi.
Etkinlik, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. A. Arif Ergin’in, Türki-
ye’nin Ufuk2020 Programı’ndaki potansiyeli, başarısı ve ulu-
sal düzeyde TÜBİTAK tarafından yürütülmekte olan ödül ve
destek programları hakkında gerçekleştirdiği ayrıntılı açılış
ve hoşgeldiniz sunumu ile başladı. Devamında ise Merke-
zi Finans ve İhale Birimi Direktörü Emine Döğer ve Avrupa
Birliği Türkiye Delegasyonu Başkan Vekili Gabriel Munuera
Vınals birer açılış konuşması yaptı.
Ayrıntılı bilgiler için etkinliğin web sayfası ziyaret edilebilir.
“Geleceğin Şehirleri”Proje Pazarı TÜBİTAKUfuk2020Ulusal
Koordinasyon Ofisi Faydalanacılığında yürütülen “Ufuk2020
Programı’nda Türkiye” IPA Projesi kapsamında düzenleniyor.
“Türkiye Ufuk 2020’de” projesi Türkiye’nin Ufuk2020 Prog-
ramı’na katılımını artırma hedefiyle Ar-Ge ve Yenilik kapasi-
tesinin güçlendirilmesi ve Türkiye araştırma alanının Avrupa
araştırma alanına entegrasyonunu sağlamayı amaçlıyor.
Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse
edilen projenin Sözleşme Makamı Merkezi Finans ve İhale
Birimi’dir.
Web:
İstanbul’da Buluştu
1...,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,...40
Powered by FlippingBook