TÜBİTAK Bülten / Sayı 178 - Ekim 2016 - page 11

11
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
yerel yönetimler, vatandaşlar, özel sektör, meslek kuruluşları,
sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerin analiz çalışmaları-
na dâhil olduğu ortak akıl ve bilimsel bakış açısı ile şekille-
nen, Türkiye’nin ilk kapsamlı ve bütüncül ulusal e-Devlet
stratejisi ve eylem planının hazırlanması ve eylem planı iz-
leme ve değerlendirme modelinin geliştirilmesi amaçlandı.
27 aylık çalışmalar sonucunda tamamlanan proje ile ge-
liştirilen 2016-2019 Ulusal e-Devlet Stratejisi ve Eylem Pla-
nının vizyonu “Etkin e-Devlet ile toplumun yaşam kalitesini
artırmak” olarak tanımlandı. Bu vizyon doğrultusunda dört
stratejik amaç, 13 hedef ve 43 eylem belirlendi.
2016-2019 Ulusal e-Devlet Stratejisi ve EylemPlanı ile aşa-
ğıdaki kazanımların elde edilmesi hedefleniyor:
• e-Devlet hizmet sunum etkinliğinin ulusal düzeyde ar-
tırılması
• e-Devlet hizmetlerinin kullanımının yaygınlaştırılması
• e-Devlet hizmetlerinden memnuniyetin artırılması
• e-Devlet ile sağlanan kamu yararı algısının artırılması
• Türkiye’nin uluslararası e-Devlet endekslerindeki konu-
munun artırılması
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,...40
Powered by FlippingBook