TÜBİTAK Bülten / Sayı 178 - Ekim 2016 - page 20

20
Bülten
EKiM
2016
T ü r k i y e , J a p o n y a ’ d a D ü z e n l e n e n “ T o p l u m d a B i l i m v e T e k n o l o j i F o r u m u ” n a K a t ı l d ı
Türkiye, Japonya’da Düzenlenen “Toplu
Her yıl Japonya’nın ev sahipliğinde Kyoto’da düzenlenen
“Toplumda Bilim ve Teknoloji Forumu”nun (The Science and
Technology in Society - STS Forum) 2-4 Ekim 2016 tarihleri
arasındaki 13. Toplantısı’nda Türkiye ilk kez Bakan seviyesin-
de temsil edildi. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk
Özlü ile birlikte TÜBİTAK Başkanı Prof. A. Arif Ergin’in de katıl-
dığı etkinliğin açılış konuşmasını Japonya Başbakanı Sinzo
Abe yaptı.
Abe konuşmasında, avcı-toplayıcı insan topluluklarından
oluştuğunu ifade ettiği “Toplum 1.0 (Society 1.0)” döne-
mi ve onu takiben tarımsal ekonomi ağırlıklı “Toplum 2.0”
çağlarının ardından gelen endüstri devrimi ve dijitalizasyon
sıçramalarıyla insanlığın hızlı bir dönüşümden geçerek bu-
gün artık kaçınılmaz bir biçimde eşiğine gelmiş olduğumuz
“Toplum 5.0” gerçeği ile bizi baş başa bıraktığını belirtti.
Japon Başbakan ayrıca, bu yeni paradigma ile yüzleşebil-
menin en doğru yolunun ise sürdürülebilir kalkınma odaklı
bilim ve teknolojik gelişmelerden geçtiğinin, bunu etkin bir
şekilde gerçekleştirmek için de uluslararası işbirliklerinin es-
kisinden çok daha fazla önem kazandığının altını çizdi.
Her ülkenin Bilim ve Teknoloji Bakanı ve Fonlayıcı Kuru-
luş Başkanlarının yanı sıra Bilim Akademisi Başkanlarının,
1...,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,...40
Powered by FlippingBook