TÜBİTAK Bülten / Sayı 160 - Nisan 2015 - page 26

26
Bülten
NİSAN 2015
J a p o n y a ’ d a D ü z e n l e n e n H O P E T o p l a n t ı l a r ı n a T ü r k i y e d e K a t ı l d ı
Japonya’da Düzenlenen HOPE
Toplantılarına Türkiye de Katıldı
Japonya Bilimi Destekleme Kurumu (JSPS) tarafından
düzenlenen HOPE Toplantısı’nın yedincisi, bu yıl Tokyo’da
gerçekleştirildi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nden Yrd.
Doç. Dr. Ahmet Çiçek ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üni-
versitesi’nden Dr. Muhammet Köse, HOPE Toplantılarına ilk
kez bu sene Türkiye’den katıldılar.
Fizik, kimya, fizyoloji/tıp alanlarından Nobel ödülü al-
mış bilim insanlarının, katılımcılarla tecrübelerini paylaştı-
ğı HOPE toplantıları 2007 yılından beri düzenleniyor. HOPE
toplantıları, Asya-Pasifik ve Afrika bölgelerinden yetenekli
genç araştırmacıları bir araya getirip çeşitli bilim ve tekno-
loji alanlarında işbirliği sağlamayı amaçlıyor.
1...,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,...40
Powered by FlippingBook