TÜBİTAK Bülten / Sayı 160 - Nisan 2015 - page 27

27
TÜBİTAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
ERA.NET-RUS PLUS Projesi “Yenilik
Çağrısı 2. Konsey Toplantısı” Yapıldı
TÜBİTAK ile ABD
Ulusal Sağlık
Enstitüsü’nden
İşbirliği Çağrısı
TÜBİTAK ile ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü (National Insti-
tute of Health –NIH-) arasında, 2223-D İşbirliği ve Öncelikli
Alanlarla İlgili Etkinlik Düzenleme Desteği program çağrısı
açıldı.
Sağlık alanında araştırma yapan kamu kurum/kuruluş-
ları veya üniversiteler tarafından yurtiçinde çalıştaylara,
“2223-D İşbirliği ve Öncelikli Alanlarla İlgili Etkinlik Düzen-
leme Desteği Programı Çağrısı” kapsamında destek verile-
cek. 17 Nisan 2015 tarihine kadar açık olacak çağrı başvuru
koşullarına ve çağrı ile ilgili diğer detaylı bilgilere TÜBİTAK
web adresinden ulaşılabilir.
AB 7. Çerçeve Programı kapsamında desteklenen ve
Rusya ile Avrupa Araştırma Alanı arasındaki işbirliğinin
geliştirilmesini amaçlayan “ERA.NET-RUS PLUS: Further
Linking Russia to European Research Area” projesi altında
açılan Yenilik Çağrısı’nın son Konsey Toplantısı TÜBİTAK’ın
ev sahipliğinde İstanbul’da gerçekleştirildi.
İki gün boyunca sürdürülen oturumlarda, ERA.NET-RUS
PLUS Projesi Yenilik Çağrısı kapsamında sunulan ve dış ha-
kem değerlendirmeleri temin edilen başvurular hakkında
son tartışmalar ve uzman değerlendirmeleri yapılarak ni-
hai sıralama listesi oluşturuldu. Desteklenecek projelere,
21 Nisan tarihinde tüm fonlayıcı kuruluşların bir araya ge-
leceği toplantıda karar verilecek.
SEVENTH FRAMEWORK
PROGRAMME
1...,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26 28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,...40
Powered by FlippingBook