TÜBİTAK Bülten / Sayı 160 - Nisan 2015 - page 23

23
TÜBİTAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
COST, bilim ve teknolojide Avrupa işbirliği için oluştu-
rulmuş olan ve ulusal kaynaklarla desteklenmiş araştırma
projelerinin Avrupa düzeyinde koordinasyonunu sağlayan
hükümetlerarası bir kuruluştur. COST’un 35 üye ülkesi bu-
lunmaktadır. Bunlar 28 AB üyesi ülke ve Bosna Hersek, İs-
viçre, İzlanda, Makedonya, Norveç, Sırbistan ve Türkiye’dir.
İsrail ise işbirliği ortağı ülkesidir.
COST’un üst düzey yönetim birimi COST Üst Düzey
Temsilciler Komitesi olup, her ülkenin bu komitede bir de-
legesi bulunmaktadır.
COST ulusal olarak desteklenen araştırma projelerinin
yürütücülerinin Avrupa düzeyinde oluşturulmuş ağlara
(aksiyonlara) dahil olmalarını sağlamaktadır. Aksiyonlar,
benzer çalışmalar yapan araştırmacıları bir araya getiren
spesifik konu başlıklarıdır.
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Yücel Altunbaşak ve COST Başkanı Dr. Angeles
Rodriguez Pena
COST Aksiyon Yönetim
Komitesi Üyelerinin de
yer aldığı Ufuk 2020
Çalıştayı’nda, 7 farklı
Ufuk 2020 Programı
alanında oturumlar
düzenlendi.
1...,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,...40
Powered by FlippingBook