TÜBİTAK Bülten / Sayı 160 - Nisan 2015 - page 22

22
Bülten
NİSAN 2015
C O S T B i l g i G ü n ü v e U f u k 2 0 2 0 Ç a l ı ş t a y ı
T
ÜBİTAK’ta araştırmacıları COST işbirliği programı hak-
kında bilgilendirmeye ve COST’a katılımlarını artırma-
ya yönelik Bilgi Günü ile COST’a katılan araştırmacıları
Ufuk 2020 programına yönlendirme amaçlı bir Çalıştay dü-
zenlendi. Söz konusu bilgi günü ve çalıştay 5 Mart 2015 ta-
rihinde Ankara’da gerçekleştirildi. Bilgi Gününe Türkiye’nin
farklı üniversitelerinden çok sayıda araştırmacı, çalıştaya
ise COST aksiyonlarında yer almış tecrübeli bilim insanları
katıldı.
COST Başkanı Dr. Angeles Rodriguez Pena’nın
da katıldığı COST Bilgi Günü’nde, araştırma-
cılarımıza COST aksiyonları, başarılı bir
aksiyon önerme süreci, COST po-
litikaları hakkında COST Ofis Brük-
sel’den yetkililer bilgi verdi. COST
Aksiyonlarına katılım için uygula-
nan ulusal kurallar hakkında da
bilgi aktarılan toplantıda, COST
Aksiyon öneri sahibi olan bir araş-
tırmacı tarafından da başarı hika-
yesi örneği olarak deneyim payla-
şımı sunumu yapıldı.
COST Aksiyonları Yönetim Komitesi üyesi araştırmacıla-
rın katıldığı, Ufuk 2020 Çalıştayı’nda ise, 7 farklı Ufuk 2020
Programı alanında oturumlar düzenlendi. Söz konusu ça-
lıştayda, COST’tan sağlanan faydalar, iyileştirilebilecek yön-
ler, COST Politikaları, TÜBİTAK COST Destekleri, COST’tan
Ufuk 2020 Programına yönelim gibi çeşitli konular tartışıl-
dı. Çalıştay, her bir oturum raportörünün çalışma sonuçları
ile ilgili yaptıkları sunumların ardından tamamlandı.
COST Bilgi Günü ve
Ufuk 2020 Çalıştayı
1...,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,...40
Powered by FlippingBook