TÜBİTAK Bülten / Sayı 160 - Nisan 2015 - page 21

TÜBİTAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
midir. BALİSTİKA sisteminde kaydedilen delil, süper bilgisa-
yar tabanlı bir sunucu sisteminde tüm delillerle 3 boyutlu
olarak karşılaştırılarak her bir delil karşılaştırması için ben-
zerlik puanı veriliyor. Karşılaştırma işlemi, veritabanında
sorgulama kriterlerine uygun tüm delillerle süper bilgisa-
yar sistemi üzerinde otomatik olarak gerçekleştiriliyor.
Daha sonra karşılaştırma sonucu arşivde en çok benze-
yen deliller balistik uzmana bir sanal mikroskop arayüzü ile
gösteriliyor. Uzman, referans ve karşılaştırma sonucunda
benzerliği en yüksek olan delil görüntülerini detaylı olarak
görebiliyor. Bu şekilde Uzman,
kardeş olabileceğini düşündü-
ğü delilleri seçerek birebir in-
celeme imkânına sahip oluyor.
Sanal mikroskop ekranında,
uzmanın gerçek mikroskop ek-
ranında gördüğü gibi 3B görün-
tüler üzerinde izleri inceleme
olanağı buluyor. Uzman delilin
kardeş olduğuna karar vermesi
durumunda sistem ilgili delil-
lerle kardeşlik kuruyor. Kardeş-
lik kurulması durumunda ilgili
olaylar arasında seri kurulmuş
oluyor.
21
1970’li yıllardan günümüze kadar olan delillerin girişi ya-
pıldı. Sistemin en önemli özelliklerinden bir tanesi POLNET
ağında çalışması ve internet bağlantısına ihtiyaç duyma-
ması. Dil desteğinin verilmesiyle birlikte ürünün Suudi Ara-
bistan Emniyeti’ne satışı gerçekleştirildi. BALİSTİKA, Türki-
ye’de 10 bölgede, Suudi Arabistan’da ise 6 bölgede aktif
olarak kullanılıyor.
Sistem Nasıl İşliyor
BALİSTİKA, 3B kovan ve çekirdek görüntülerini alarak
karşılaştırmalarda kullanan ilk balistik görüntü analiz siste-
1...,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,...40
Powered by FlippingBook