TÜBİTAK Bülten / Sayı 160 - Nisan 2015 - page 24

24
Bülten
NİSAN 2015
K a d ı n A r a ş t ı r m a c ı l a r U f u k 2 0 2 0 Ç a l ı ş t a y ı
Kadın Araştırmacılar
Ufuk 2020 Çalıştayı
AB, araştırma, geliştirme ve yenilik fonlarından istifade
eden Kadın Bilim İnsanlarının oranının %40’a ulaşması yö-
nünde önemli bir hedef koydu.
Çalıştay, TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği Daire Başkanı Ha-
kan Karataş’ın açılış konuşması ve devamında “Ufuk 2020
Türkiye Yol Haritası” konulu sunumla başladı. Program,
Prof. Dr. Ayşegül Kibaroğlu ve Dr. İpek Erzi’nin Avrupa Birli-
ği (AB) 7. Çerçeve Programı Başarı Hikâyeleri sunumlarıyla
devam etti.
Çalıştayın öğleden sonraki bölümünde ise 6 oturum
altında kadın araştırmacılarımızın Türkiye’nin Ufuk 2020
Programı performansını artırmak adına görüşleri, Ufuk
2020 Programına katılımlarının teşvik edilmesine yönelik
ilave tedbir önerileri ile araştırma ve yenilik alanında kadın
liderler yaratılması gibi konuları masaya yatırıldı. Çalıştay,
her bir oturum raportörünün çalışma sonuçları ile ilgili
yaptıkları sunumların ardından başarıyla tamamlandı.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında,
alanında başarılı Türk Kadın Araştırmacı-
larımızın katılımlarıyla TÜBİTAK tarafından
Avrupa Birliği (AB) Ufuk 2020 Programına
yönelik çalıştay düzenlendi.
1...,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,...40
Powered by FlippingBook