TÜBİTAK Bülten / Sayı 160 - Nisan 2015 - page 33

33
TÜBİTAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
BİKOP Kapanış Toplantısı
Şanlıurfa’da Gerçekleştirildi
TÜBİTAK MAM Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü tarafın-
dan yürütülen, tarımsal üretimde kullanılan bitki koruma
ürünlerinin (pestisitler) su kaynaklarındaki seviyelerinin
belirlenmesi ve bu maddeler için alıcı ortam kalite stan-
dartlarının belirlenmesi projesi olan “Bitki Koruma Ürünle-
rinin Kullanımı Neticesinde Meydana Gelen Su Kirliliğinin
Tespiti ve Madde veya Madde Grubu Bazında Çevresel
Kalite Standartlarının Belirlenmesi Projesi (BİKOP)” kapanış
toplantısı, Şanlıurfa’da düzenlenen Çalıştay ile gerçekleşti-
rildi.
Toplantı, Su Yönetimi Genel Müdürü Prof. Dr. Cumali
Kınacı, DSİ 15. Bölge Müdürü Numan Doğan Gündüz ve
TÜBİTAK MAM Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü Müdür Yar-
dımcısı Dr. Selma Ayaz’ın açılış konuşmaları ile başladı.
Proje kapsamında yapılan çalışmalar ile bu çalışmaların
ülkemiz açısından öneminin vurgulandığı konuşmaların
ardından, TÜBİTAK MAM Çevre ve Temiz Üretim Enstitü-
sü’nden proje yürütücüsü Dr. Oltan Canlı proje hakkında
sunum yaptı.
Daha sonra, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü adına proje
çıktılarının uygulanmasına ilişkin yol haritası anlatıldı, ku-
rum ve kuruluşların uygulamaya ilişkin sorumlulukları ve
uygulama adımları özetlendi.
Kimya Sektöründe Kaynak
Verimliliği Eğitimi
Kimya Sektöründe Kaynak Verimliliği Eğitimi, TÜBİTAK
MAM Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü ile Kocaeli Sanayi
Odası’nın (KSO) işbirliğiyle gerçekleştirildi. Eğitime Bilim,
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,
Kocaeli Üniversitesi, çeşitli kurum ve kuruluşların temsilci-
leri ile firmaların yetkilileri katıldı.
KSO Kalite ve Çevre Uzmanı Aynur Hacıfettahoğlu ile
MAM Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr.
Mehmet Kitiş’in açılış konuşmalarının ardından, ODTÜ Öğ-
retim Üyelerinden Prof. Dr. Göksel Niyazi Demirer, sürdürü-
lebilirlik ve kaynak verimliliğine yönelik güncel gelişme ve
yaklaşımlar, temiz üretim kavramsal çerçeve, temiz üretim
uygulama yöntemleri ve yaklaşımları, temiz üretim dene-
timi, Türkiye’de kimya sektörü, örnek temiz üretim projesi:
UNIDO eko-verimlilik programı, kimya sektöründe gerçek-
leştirilen kaynak verimliliği ve sürdürülebilirlik çalışmaları,
kimya sektöründe temiz üretim uygulama örnekleri konu-
larında katılımcılara bilgi aktardı. Daha sonra temiz üretim
konusunda uygulamalı eğitim verildi.
1...,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32 34,35,36,37,38,39,40
Powered by FlippingBook