TÜBİTAK Bülten / Sayı 160 - Nisan 2015 - page 19

19
TÜBİTAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
Ülkemizden ise parçalı tutulma olarak gözlendi. İstanbul,
Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerde, hava şartları nedeniyle
tutulma çok iyi gözlemlenemezken, Antalya tutulmanın en
iyi izlendiği yer oldu.
Ülkemizde gerçekleşecek en yakın tarihteki parçalı tu-
tulma, 21 Haziran 2020’de meydana gelecek ve Güneş’in
yaklaşık %18’i Ay tarafından örtülecek. Tam tutulma olarak
gözlenebilecek en yakın tarihteki Güneş tutulması ise 30 Ni-
san 2060 yılında gerçekleşecek ve Doğu Akdeniz’den Doğu
Karadeniz’e doğru uzanan bir hat boyunca gözlenebilecek.
Tutulma Anı
1...,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,...40
Powered by FlippingBook