TÜBİTAK Bülten / Sayı 160 - Nisan 2015 - page 20

NİSAN 2015
20
Bülten
E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü 1 0 B ö l g e d e B A L İ S T İ K A ’ y ı K u l l a n ı y o r
EGM, 10 Bölgede BALİSTİKA’yı
Kullanıyor
E
mniyet Genel Müdürü M. Celalettin Lekesiz ve bera-
berindeki heyet, TÜBİTAK UZAY Teknolojileri Araştırma
Enstitüsü’nü ziyaret etti. Ziyarette TÜBİTAK Başkanı
Prof. Dr. Yücel Altunbaşak, TÜBİTAK Genel Sekreteri Arif Ko-
yuncu ve TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Dr. Orkun Hasekioğlu
da hazır bulundu.
TÜBİTAK UZAY Enstitü Müdürü Dr. Lokman Kuzu ta-
rafından yapılan sunumun ardından ziyaretin anısına bir
plaket takdim edildi. Daha sonra, EGM Kriminal Polis La-
boratuarları (KPL) için TÜBİTAK tarafından desteklenen,
2008-2012 yılları arasında TÜBİTAK UZAY Enstitüsü tarafın-
dan geliştirilen ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından
10 bölgede, 7/24 kesintisiz bir şekilde kullanılmakta olan
BALİSTİKA Sistemi tanıtıldı.
TÜBİTAK UZAY’ın sahip olduğu teknoloji ve altyapılar
ile yürütülen projeler hakkında yapılan bilgilendirmenin
ardından ziyaret sona erdi.
Balistika Sistemi
BALİSTİKA sistemi, Ocak 2013 tarihinden bugüne Tür-
kiye’de tüm KPL’lerde aktif olarak kullanılıyor. Sistemde
Emniyet Genel Müdürü
M. Celalettin Lekesiz’e,
BALİSTİKA Sisteminin işleyişi
ile ilgili olarak TÜBİTAK
UZAY’da brifing verildi.
1...,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,...40
Powered by FlippingBook