TÜBİTAK Bülten / Sayı 160 - Nisan 2015 - page 15

15
TÜBİTAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
Bireysel Genç
Girişimcilerin
Desteklendiği
Programı
Yenilendi
T
ÜBİTAK Girişimcilik Aşamalı Destek Programı Uygu-
lama Esasları yürürlükten kaldırılarak, yapılan yeni
düzenlemeleri içeren TÜBİTAK Teknogirişim Sermaye
Desteği Programı Uygulama Esasları yürürlüğe girdi.
2012 yılından bu yana yürürlükte olan ve 100 bin TL
hibe destek sağlayan 1512 kodlu destek programı mevzu-
atı; günümüz şartlarına göre sermaye desteğinin artırılma-
sı ve girişimcilik ekosisteminde yer alan diğer paydaşların
da program süreçlerine dâhil edilmesi amacıyla yeniden
düzenlendi.
Düzenleme ile girişimcilik ekosisteminin diğer
paydaşlarının da program süreçlerine dahil
edilerek sinerji oluşturulması ve programın
bölgesel olarak yaygınlaştırılması
amaçlandı. Bu çerçevede,
teknoloji transfer ofisleri,
teknoloji geliştirme
bölgesi yönetici
şirketleri ve
benzeri tüzel kişiliklerin iş fikri başvurularının toplanması,
değerlendirilmesi, olgunlaştırılması ve doğrulaması yapıl-
mış iş fikirlerinin iş planlarına dönüştürülmesi işlevlerini
üstlenmesi öngörüldü. Böylece üniversite, kuruluş ve diğer
paydaşların programa katılım yolu açıldı.
Yeni düzenlenen Uygulama Esaslarında iş planı faaliyet-
lerinin desteklendiği Aşama 2 kapsamındaki destek süresi,
ekonomik değere dönüşebilecek çıktıların geliştirilmesini
de sağlayacak şekilde 18 aya çıkarıldı. Yürürlükten kaldırı-
lan mevzuatta 100 bin TL tutarındaki destek miktarı, yeni
mevzuatla 150 bin TL’ye yükseltildi. Ayrıca program kapsa-
mında sağlanan geri ödemesiz destek, 110 bin TL’lik proje
desteği ve 40 bin TL’lik sermaye desteği olarak iki bileşene
ayrıldı.
Mart ayında açılan 1601 Programı Çağrısı ile 1512 Prog-
ramı paydaşları belirlendi ve Haziran ayında paydaşlar ara-
cılığıyla girişimcilerden iş fikirlerinin toplanmasına başla-
nacak.
Teknogirişim Sermaye Desteği Programı
1...,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,...40
Powered by FlippingBook