TÜBİTAK Bülten / Sayı 160 - Nisan 2015 - page 11

11
TÜBİTAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
şarı ile yürüteceğini, bu süreçte hem TÜBİTAK’ın, hem de
İngiltere’deki ortakların her türlü işbirliğe ve desteğe hazır
olduğunu vurguladı.
Basın duyurusunun ardından Kâtip Çelebi-Newton
Fonu paydaşlarının bir araya geldiği ve bilim yılı süresince
hayata geçirilmesi planlanan faaliyetler ve Fon kapsamın-
daki işbirliği programları hakkında görüşmelerin yapıldığı
Kâtip Çelebi-Newton Fonu İdari Komite Toplantısı gerçek-
leştirildi. Etkinlik ardından İngiltere Büyükelçiliği’nde bir
kutlama resepsiyonu düzenlendi.
Prof. Dr. Yücel Altunbaşak, törende yaptığı konuşma-
da, başarı ile tamamlanan Türk-Alman Bilim yılında ger-
çekleştirilen faaliyetlere değinerek, aynı başarıyı ve daha
fazlasını İngiltere ile de tecrübe etmek istediklerini belirtti.
Bu kapsamda, TÜBİTAK ve İngiltere’deki muadil kuruluşları
arasında başlatılan Kâtip Çelebi-Newton Fonu’nun önemli
işbirliği fırsatları sunduğuna ve bu kapsamda ülkemiz ile
İngiltere arasında başlatılan ortak çalışmaların Ufuk 2020
Programı şemsiyesi altında yeni ve daha etkili işbirliklerine
dönüştürülebileceğine dikkati çekti.
Prof. Altunbaşak, bilim ve teknolojide uluslararası ortak
çalışmaların önemine değinerek Türkiye ile Birleşik Krallık
arasındaki işbirliğinin sürdürülebilir sonuçlar doğurması-
nın beklendiğini ifade etti. 2014 yılı Eylül ayında resmiyet
kazanan Kâtip Çelebi-Newton Fonu ile TÜBİTAK arasında
başlatılan programlara yoğun ilgi gösterildiğini ve 2015 yı-
lında Fon kapsamında çok sayıda yeni program açılacağını
vurguladı.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel
Müdürü Anıl Yılmaz ise 2015 yılının Birleşik Krallık ile Bilim
ve İnovasyon yılı ilan edilmesinin akademi ve sanayi ca-
miasında farkındalığı artıracağını, söz konusu yıl sürecin-
de gerçekleştirilen faaliyetlerin ikili ortaklığı pekiştirerek
Türkiye ve Birleşik Krallık arasında uzun süredir devam et-
mekte olan bilim, teknoloji ve inovasyon işbirliklerini daha
da geliştireceğini belirtti. Yılmaz, ülkemizin sürdürülebilir
gelişmesine hizmet eden, bilim ve teknoloji alanlarında
yenilikçi, yönlendirici, katılımcı ve paylaşımcı bir kurum
olma vizyonunu benimseyen TÜBİTAK’ın Bilim Yılı’nı ba-
Basın duyurusunun ardından Kâtip Çelebi-Newton Fonu paydaşlarının bir
araya geldiği ve bilim yılı süresince hayata geçirilmesi planlanan faaliyet-
ler ve Fon kapsamındaki işbirliği programları hakkında görüşmelerin ya-
pıldığı Kâtip Çelebi-Newton Fonu İdari Komite Toplantısı gerçekleştirildi.
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,...40
Powered by FlippingBook