TÜBİTAK Bülten / Sayı 160 - Nisan 2015 - page 9

9
TÜBİTAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
T
ÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı (Bİ-
DEB) tarafından 2239 kodlu Girişimcilik ve Yenilikçilik
Eğitim ve Araştırma Faaliyetlerini Destekleme Progra-
mı adıyla başlatılan program kapsamında teknogirişimciler
Silikon Vadisine gönderiliyor. Program kapsamında her yıl
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknogirişim Sermaye
Desteği’nden faydalanan girişimcilerden seçilen 10 kişi
ABD’deki Silikon Vadisi’ndeki programa katılıyor.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, 2012, 2013
ve 2014 yıllarında Silikon Vadisi programına katılan tekno-
girişimcilerle bir araya geldi. Bakan Işık, Teknogirişim Ser-
mayesi Desteği Programından istifade ederek kendi işini
kuran, daha sonra da TÜBİTAK’ın desteğiyle Silikon Vadi-
sinde girişimcilikle ilgili çalışma yapan teknogirişimcilerle
buluştuğu toplantıda, bu desteğin şu ana kadar 30 kişiye
verildiğini ancak toplantıya 23 kişinin katıldığını söyledi.
Programda, Türkiye’de girişimciliğin özendirilmesi ve
girişimci sayısının artırılması için neler yapılabileceğini de-
ğerlendireceklerini dile getiren Işık,“2015 yılında 58 milyon
lira bütçemiz var ve hedefimiz 580 gencimizi teknogirişim
sermaye desteği programı ile desteklemek. Maalesef 2014
yılında desteklediğimiz gencimizin sayısı 270’de kaldı. Bu-
nunla ilgili problemlerimiz nedir? Bu sayıyı nasıl artırabili-
riz, kaliteyi nasıl artırabiliriz? Bunu sizlerle değerlendirece-
ğiz” diye konuştu.
Avrupa Birliği’nin (AB) kamuoyu araştırmalarından so-
rumlu birimi Eurobarometer’ın yaptığı ölçüme göre, kendi
işini kurma noktasında girişimcilik eğilimi en yüksek ülke-
nin Türkiye olduğunu belirten Işık, Türkiye’de her 100 genç-
ten 82’sinin, “Ben kendi işimi yapmak istiyorum” dediğini
aktardı.
Girişimcilik eğilimi bu kadar yüksekken, bu alanda ne-
den istenilen seviyede olunmadığını konuşacaklarını belir-
ten Işık, “Türkiye’deki girişimcilik konusunda sizlerin görü-
şünü almak istiyoruz” dedi.
Buluşmada, Silikon Vadisi’ne giden girişimciler tecrü-
belerini diğer katılımcılarla paylaştılar.
Teknogirişim Sermayesi Destek Programı Nedir?
Teknogirişim Sermayesi Destek Programı, yüksek eğitimli
ve nitelikli gençlerin teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini
katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek
teşebbüslere dönüştürebilmelerinin desteklenmesi, izlen-
mesi, sonuçlandırılması ve sonuçların değerlendirilmesini
kapsıyor. Programa, örgün öğrenim veren üniversitelerin
herhangi bir lisans programından bir yıl içinde mezun olabi-
lecek durumdaki öğrenci, yüksek lisans veya doktora öğren-
cisi ya da lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden
birini ön başvuru tarihinden en çok 5 yıl önce almış Türkiye
Cumhuriyeti vatandaşları başvurabiliyor. Başvurular, ilgili
kriterler çerçevesinde ön değerlendirmeye tabi tutuluyor.
ön değerlendirme sonucu kriterlere uygun olan iş fikirleri
için, girişimcilerden iş planlarını sunmaları isteniyor. Söz
konusu iş planları daha sonra ilgili alanda uzmanlığı bulunan
akademisyenlerden oluşan değerlendirme komisyonuna
gönderiliyor. Bunun üzerine yapılan değerlendirmede 60
puan barajını geçen iş fikirleri, bütçe imkanları doğrultusun-
da destek almaya hak kazanıyor. Girişimcilere, bu kapsamda
hibe olarak en fazla 100 bin lira destek veriliyor.
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,...40
Powered by FlippingBook