TÜBİTAK Bülten / Sayı 160 - Nisan 2015 - page 5

5
TÜBİTAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
ğini belirterek, “Toprağa serpilen tohum misali bu çabalar
bir süre sonra güzel sonuçlar verecek, bilim ve teknoloji
alanındaki ilerlememiz ülkemizin hızla gelişmesini sağla-
yacaktır. Bilim, teknoloji, Ar-Ge ve inovasyon konusunda
yüksek bir farkındalığa sahip, yenilikçi ve girişimci bir top-
lumsal kültür inşa etmeye çalışıyoruz”değerlendirmesinde
bulundu.
“Proje ve fikir sizden, destek bizden”
Türkiye’nin gerek bilimsel araştırma ve Ar-Ge gerekse
teknolojik ürün yatırımı konusunda çok cömert destek ve
teşvik araçlarına sahip olduğunu dile getiren Işık, sözlerini
bilim insanlarına çağrıda bulunarak tamamladı:
“Gelin sizlerle birlikte, özel sektörümüzü de işin içine
katarak yeni işbirlikleri ve yeni projeler yapalım. Bakanlığı-
mızdan ve TÜBİTAK’tan arkadaşlar buradalar. Siz deyin ki,
‘şu şekilde bir destek ya da teşvik programı oluşturalım’, biz
de bunun için gerekli altyapıyı hemen hazırlayalım. Proje
ve fikir sizden, destek ise bizden olsun. Bu hususta Türki-
ye’nin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak sizlerden
gelecek her türlü fikre açık olduğumuzu belirtmek isterim.”
Konferans kapsamında TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Dr.
Alper Kutay tarafından Türkiye Araştırma Alanı ile ilgili
güncel gelişmeler ve oluşturulan yeni destek, burs ve ödül
programlarını tanıtıcı bir sunum yapıldı.
Konuşmaların ardından gerçekleştirilen panel oturu-
munda ise, Avrupa Araştırma Konseyi (European Research
Council - ERC) Programları, Marie Sklodowska-Curie Araş-
tırma Bursları ile Türkiye ve ABD arasındaki ikili işbirliği fır-
satları hakkında ayrıntılı bilgiler paylaşıldı.
Konferans kapsamında TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Dr. Alper Kutay tarafın-
dan Türkiye Araştırma Alanı ile ilgili güncel gelişmeler ve oluşturulan yeni
destek, burs ve ödül programlarını tanıtıcı bir sunum yapıldı.
1,2,3,4 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,...40
Powered by FlippingBook