TÜBİTAK Bülten / Sayı 159 - Mart 2015 - page 25

25
TÜBİTAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
TTO’lar Ufuk 2020 II. İstişare
Toplantısı İstanbul’da Yapıldı
“Ufuk 2020’de TTO’lar Genel
İstişare İkinci Toplantısı” 13
Şubat 2015 tarihinde İstan-
bul’da düzenlendi.
U
fuk 2020’de TTO’lar Genel İstişare Toplantıları’nın
ikincisi, 13 Şubat 2015 tarihinde İstanbul’da düzen-
lendi. Toplantı, Teknoloji Transfer Ofisleri (TTO) ve
TÜBİTAK’tan 70’in üzerinde katılımcı ile gerçekleştirildi.
TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği Daire Başkanı Hakan Karataş
ve TEYDEB Teknoloji Transfer Mekanizmaları Destekleme
Grubu Yürütme Komitesi Sekreteri Ahmet Rıza Balım tara-
fından açılış konuşmalarının gerçekleştirildiği toplantıda,
Ufuk 2020 Programında ve ulusal koordinasyon sürecinde
TTO’ları ilgilendiren güncel konular ele alındı.
Hakan Karataş’ın gerçekleştirdiği sunum kapsamında,
Ufuk 2020 kapsamında sonuçları açıklanan ilk çağrılar de-
ğerlendirildi, Ufuk 2020 Yol Haritası mevcut tasarısı, ulus-
lararası işbirliklerine katılımı özendirmeye yönelik varolan
destekler ve ödüller ile ilgili güncel bilgiler paylaşıldı. Bu-
nunla birlikte, TTO’ların talepleri ile zenginleştirilen yeni
destek ve ödül programlarına yönelik planlamalar da ak-
tarıldı. TTO’lar tarafından hazırlanarak TÜBİTAK’a sunulan
Ufuk 2020 Eylem Planı iyi uygulama örnekleri katılımcılar
ile paylaşıldı, eylemuygulamalarının geliştirilmeleri yönün-
de önerilerde bulunuldu. Ardından 29 Ocak 2015 tarihinde
Çerçeve Programlarda deneyim kazanmış Türk hakemler
ile düzenlenen çalıştay kapsamında TTO’lara yönelik geti-
rilen öneriler ve TTO’lardan bu kapsamda beklentiler tartı-
şıldı. Her bir TTO ile birebir çalışarak Ufuk 2020 kapsamında
yönlendirmelerde bulunacak Ufuk 2020 Ulusal İrtibat Nok-
taları TTO görevlendirmeleri açıklandı.
Toplantı, Teknoloji Transfer Ofisleri (TTO) ve TÜBİTAK’tan 70’in üzerinde
katılımcı ile gerçekleştirildi.
1...,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,...40
Powered by FlippingBook