TÜBİTAK Bülten / Sayı 159 - Mart 2015 - page 29

k Döneminde Eklem
Eğriliklerde Kemiklerin
si İşlemine Son
A
dnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp
Bilimleri Bölümü Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim
Dalı öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Mutlu Çobanoğlu ve
ekibinin TÜBİTAK desteğiyle yürüttükleri proje ile eklem
çevresi eğriliklerin tedavisinde daha az ağrılı olan ve gün-
delik hayata dönüşü hızlandıran bir tedavi yöntemi geliş-
tiriliyor.
Diz çevresi eğrilikleri, bacak boyu eşitsizlikleri gibi ra-
hatsızlıkların tedavisi üzerine çalıştıklarını anlatan Yrd. Doç.
Dr. Mutlu Çobanoğlu, kemiğin uzamasının geçici süre kıs-
mi veya tamamen durdurulması tekniğinin, kemiği keserek
yapılan düzeltme işlemlerinden daha az ağrılı olduğunu,
hastaların gündelik hayata dönüşünü de hızlandırdığını
ifade etti.
Yrd. Doç. Dr. Çobanoğlu, işlemin avantajlarını şu sözler-
le sıraladı:“İşlem sonrasında alçı gibi koruyucu bir dış tespit
aracına ihtiyaç duyulmaması, cerrahi işlem uygulanan uzu-
va tam yük verilebilmesi, eklem hareket açıklığı egzersiz-
lerine başlanabilmesi, hastanede yatış süresinin kısalması,
günlük hayata dönüşün hızlı olması.”
Klinikte sıklıkla karşılaştıkları vakaların içe dönük yürü-
yüş şikayeti ile gelen hastalar olduğunu belirten Yrd. Doç.
Dr. Çobanoğlu, bu hastalardaki ana problemin, uyluk kemi-
ğinin üst kısmının yatay düzlemde öne dönmesinde artma
olduğunu, bu rahatsızlığın da mevcut koşullarda kemiği
kesip, yatay düzlemde döndürerek düzeltilebildiğini dile
getirdi.
Bu yöntemin olumsuz yanlarını, “geniş cerrahi bölgede
çalışmayı gerektirmesi, kemiğin kesi bölgesinde kaynama-
ma riskinin bulunması, daha fazla iltihap riski oluşturma-
sı, ameliyat sonrasının ağrılı olması, uzva yük verilmesini
kısıtlaması ve hastanın ameliyat sonrası erken dönemde
hareket kabiliyetinde azalmaya neden olması, bazen alçı
gibi dıştan tespit aracına ihtiyacı olması” olarak sıralayan
Yrd. Doç. Dr. Çobanoğlu, geçici büyüme durdurma tekniği
(epifizyodez) kullanılarak uzuvda yatay düzlemde dönüş
bozukluklarının düzeltilmesinde kullanılabilirliğini araştır-
dıkları bilgisini verdi.
Prof. Dr. Emre Çullu, Prof. Dr. Mehmet Kamil Öcal, Araş-
tırma Görevlisi Doktor Figen Sevil, Yrd. Doç. Dr. Rahime
Yaygıngül ile beraber yürüttükleri çalışmada, tavşan kaval
kemiğinin üst uç büyüme çizgisinin hem iç hem de dış
kısmına farklı yönlerde birbirine oblik olarak uygulanan
plaklarla kemiğin uzama sürecinde, kemiğin yatay düzlem-
de dönüş özelliğinde değişiklik meydana getirebileceğini
düşündüklerini anlatan Yrd. Doç. Dr. Çobanoğlu, TÜBİTAK
ARDEB desteğiyle yürüttükleri çalışmalarının önemini şu
sözlerle ifade etti: “Çalışmamızın önemi, elde edilecek ve-
rilerin ‘geçici büyüme durdurma tekniği, uzun kemiklerin
yatay düzlemdeki dönüş kusurlarının tedavisinde kulla-
nılabilir mi?’ sorusunu gündeme getirecek olmasıdır. Bu
sayede uzun kemiklerin yatay düzlemdeki dönüş bozuk-
lukları büyüme aşamasında daha kolay ameliyatlarla dü-
zeltilebilecektir.”
29
1...,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,...40
Powered by FlippingBook