TÜBİTAK Bülten / Sayı 159 - Mart 2015 - page 16

16
Bülten
MART
2015
B
irleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon tara-
fından açıklanan Yüksek Düzeyli Uzmanlar Paneli,
En Az Gelişmiş Ülkelere yönelik kurulması planlanan
Teknoloji Bankası için 16-17 Şubat 2015 tarihlerinde TÜBİ-
TAK TÜSSİDE’de toplandı.
Aralarında En Az Gelişmiş Ülkelerin yanı sıra Türkiye,
ABD, Danimarka ve Çin gibi diğer ülkelerden de temsilciler
bulunan panelin bu ilk toplantısına Birleşmiş Milletler Ge-
nel Sekreter Yardımcısı ve En Az Gelişmiş Ülkeler Sorumlu-
su olan Gyan Chandra Acharya başkanlık etti.
B M Y ü k s e k D ü z e y l i U z m a n l a r P a n e l i , T e k n o l o j i B a n k a s ı İ ç i n T o p l a n d ı
BM Yüksek Düzeyli Uzmanlar
Paneli, Teknoloji Bankası İçin Toplandı
BM Yüksek Düzeyli Uzmanlar Paneli, En Az
Gelişmiş Ülkelere yönelik kurulması
planlanan Teknoloji Bankası için toplandı.
1...,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,...40
Powered by FlippingBook