TÜBİTAK Bülten / Sayı 159 - Mart 2015 - page 26

26
Bülten
MART
2015
A v r u p a İ ş l e t m e l e r A ğ ı Ç a l ı ş t a y ı D ü z e n l e n d i
U
fuk 2020 Programı kapsamında, “Avrupa İşletmeler
Ağı Çalıştayı” TÜBİTAK Başkanlık binasında gerçek-
leştirildi.
Avrupa Birliği (AB) İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet
Edebilirliği Programı (COSME) kapsamında kurulan Avrupa
İşletmeler Ağlarının (Enterprise European Network) Türki-
ye Konsorsiyumlarına yönelik Ufuk 2020 Programı “Avrupa
İşletmeler Ağı (AİA) Çalıştayı”ülkemizin de içinde bulundu-
ğu 11 Konsorsiyumda yer alan ortakların katılımı ile TÜBİ-
TAK Başkanlık binasında gerçekleştirildi.
Çalıştay, TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Dr. M. Alper Ku-
tay’ın açılış konuşmasıyla başladı. Açılış konuşmasının ar-
dından program, KOSGEB AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanı
Ömer Pak tarafından gerçekleştirilen “COSME Tanıtımı” ve
TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği Daire Başkanı Hakan Karataş
tarafından yapılan “Ufuk 2020 Türkiye Yol Haritası” konulu
sunumlar ile devam etti.
Çalıştayda, 11 Konsorsiyumda yer alan ortaklar, 7 farklı
gruba ayrılarak ikişer oturumda bir araya geldi. İlk oturum-
larda katılımcılar, Ufuk 2020 Programına ülkemizin daha
etkin katılımı konusunda AİA’ların rolü ve aynı çerçevede
AİA’ların ulusal ve uluslararası faaliyetlerinin nasıl daha
Avrupa İşletmeler Ağı Çalıştayı
Ufuk 2020 Programı kapsamında, “Avrupa
İşletmeler Ağı Çalıştayı” TÜBİTAK Başkanlık
binasında gerçekleştirildi.
Çalıştayda, 11
Konsorsiyumda yer
alan ortaklar, 7 farklı gruba
ayrılarak ikişer oturumda bir araya geldi.
etkin olabileceği konularında tartışmalar gerçekleştirdi.
Ayrıca, çalıştayda Ufuk 2020 projelerine katılımı artıracak
yeni destek ve teşvik önerileri sunuldu. Oturumların öğle-
den sonraki bölümünde ise AİA’larla Ufuk 2020 Ulusal Ko-
ordinasyon Ofisi arasındaki işbirliğinin gelişmesine yönelik
görüş ve öneriler paylaşıldı. Çalıştay, her bir grup için seçi-
len raportörlerin çalışma sonuçlarını paylaştığı sunumların
ardından tamamlandı.
1...,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,...40
Powered by FlippingBook