TÜBİTAK Bülten / Sayı 159 - Mart 2015 - page 24

24
Bülten
MART
2015
T
ürk Sanayinin AB Ufuk 2020 Programına daha aktif
katılımının sağlanabilmesi ve Program kapsamındaki
imkân ve fırsatların sanayi kuruluşları ile paylaşılabil-
mesi amacıyla, “Ufuk 2020 Programı Sanayi Çalıştayı” sek-
tör, kamu kurumları ve sanayi ve ticaret odası temsilcileri-
nin katılımı ile TÜBİTAK’ta gerçekleştirildi.
Çalıştay, TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Dr. M. Alper Ku-
tay’ın açılış konuşmasıyla başladı ve TÜBİTAK Uluslararası
İşbirliği Daire Başkanı Hakan Karataş’ın, Ufuk 2020 Sanayi
Eylem Planı ve TÜBİTAK Uluslararası Programlara Katılımı
Teşvik Programı konulu sunumu ile devam etti. Karataş’ın
sunumunu takiben ARÇELİK temsilcisi Haluk Gökmen ba-
şarı hikâyesi sunumunu gerçekleştirdi.
Açılış konuşması ve sunumların ardından 8 farklı otu-
rumda, sanayi kuruluşlarının Ufuk 2020 Programı perfor-
mansının artırılmasına yönelik tedbirler geliştirilmesi ve
Türk sanayi kuruluşlarının Ufuk 2020 projelerine katılımını
artıracak yeni destek ve teşvik önerileri tartışıldı.
Oturumların bitiminde her bir oturum raportörünün
çalışma sonuçları ile ilgili yaptıkları sunumların ardından
Çaılştay, başarılı bir şekilde tamamlandı.
AB Ufuk 2020 Sanayi
Çalıştayı Düzenlendi
“Ufuk 2020 Programı Sanayi
Çalıştayı” sektör, kamu ku-
rumları ve sanayi ve ticaret
odası temsilcilerinin katılımı
ile TÜBİTAK’ta gerçekleştirildi.
A B U f u k 2 0 2 0 S a n a y i Ç a l ı ş t a y ı D ü z e n l e n d i
Çalıştay, TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Dr. M. Alper Kutay’ın açılış
konuşmasıyla başladı.
1...,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,...40
Powered by FlippingBook