TÜBİTAK Bülten / Sayı 159 - Mart 2015 - page 34

34
Bülten
2015
M A M ’ d a F i k r i v e S ı n a i H a k l a r T o p l a n t ı s ı D ü z e n l e n d i
MAM’da Fikri ve Sınai Haklar
Toplantısı Düzenlendi
Gambia Heyeti
MAM’ı Ziyaret Etti
TÜBİTAK MAM’ın ulusal ve uluslararası patent başvuru
sayılarının arttırılması, araştırmacıların patent başvurusu
yapmaya teşvik edilmesi, fikri ve sınai hakların tescili yö-
nünde bilinçlendirmeye katkıda bulunulması ve bu konu-
larda karşılıklı fikir alışverişinde bulunmak üzere, MAM’da
düzenlenen “Fikri ve Sınai Haklar Toplantısı”na, TÜBİTAK
Hukuk Hizmetleri Başkanlığı Fikri Haklar Birimi Yöneticisi
Murat Baybalı davet edildi.
İlk oturum; TÜBİTAK MAM Başkan Yardımcısı Doç. Dr.
Murat Makaracı, Danışman Doç. Dr. Hatice Karahan, Gebze
Hukuk Birimi Yöneticisi Av. Vildan Alparslan, Av. Özgün Öz-
türk Akpınar, Enstitü Müdür ve Müdür Yardımcılarının katı-
lımı ile; ikinci oturum ise; Enstitü patent sorumluları ile son
yıllarda patent başvurusunda bulunan veya bulunmakta
olan araştırmacıların katılımı ile gerçekleştirildi.
Gambia Yüksek Eğitim, Araştırma, Bilim ve Teknoloji
Bakanı Dr. Aboubacar Senghore ve beraberindeki he-
yet TÜBİTAK MAM’ı ziyaret etti.
MAM Başkan Yardımcısı Doç. Dr Murat Makaracı
liderliğinde Çevre ve Temiz Üretim, Gen Mühendisliği
ve Biyoteknoloji, Gıda, Enerji Enstitülerinin idareci ve
araştırmacılarının hazır bulunduğu ziyarette, iki ülke
arasında yapılabilecek ortak Ar-Ge projeleri hakkında
toplantı yapıldı.
Heyet, Enstitülerde yapılan çalışmalar hakkında
bilgi almak üzere Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü’nde
Su ve Atık Sular, Katı Atık; Enerji Enstitüsü’nde Araç, Pil,
Gazlaştırma; Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Ensti-
tüsü’nde Medikal Biyoteknoloji, Enzim ve Mikrobiyal
Biyoteknoloji, Tanı Teknolojileri laboratuvarlarını ve
Gıda Enstitüsü pilot tesisini ziyaret etti.
MART
1...,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33 35,36,37,38,39,40
Powered by FlippingBook