TÜBİTAK Bülten / Sayı 159 - Mart 2015 - page 21

TÜBİTAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
21
A
vrupa Birliği 7. Çerçeve Programı (2007-2013) kap-
samında sunulan Ar-Ge projelerini değerlendirmek
amacıyla, Avrupa Komisyonu tarafından görevlen-
dirilen Türk hakemlere yönelik “Hakemlik Çalıştayı” gerçek-
leştirildi.
Çalıştay, TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Dr. M. Alper Ku-
tay’ın açılış konuşmasıyla başladı. TÜBİTAK Uluslararası İş-
birliği Daire Başkanı Hakan Karataş, Horizon 2020 Türkiye
Yol Haritası konulu sunum yaptı.
Çalıştayda, tematik alanlar bazında oluşturulan 11 fark-
lı oturumda, Çerçeve Programlar projelerinin değerlendir-
me süreci, hakemlik başvuruları, süreçte Avrupa Komisyo-
nu’nun rolü ve etkinlikleri konuları tartışıldı.
Oturumların öğleden sonraki bölümünde ise Türki-
ye’nin H2020 Programı performansının artırılmasına yöne-
lik tedbirler ve Türkiye Araştırma Alanı Paydaşlarının Ho-
rizon 2020 projelerine katılımını artıracak yeni destek ve
teşvik önerileri üzerinde duruldu. Çalıştay, her bir oturum
raportörünün çalışma sonuçları ile ilgili yaptıkları sunumla-
rın ardından tamamlandı.
AB Çerçeve Programlar
“Hakemlik Çalıştayı”
1...,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,...40
Powered by FlippingBook