TÜBİTAK Bülten / Sayı 159 - Mart 2015 - page 23

23
TÜBİTAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
U
fuk 2020 Teknik Kapasite Geliştirme Çalıştayı, Avru-
pa Komisyonu ile işbirliğinde 12-13 Şubat 2015 ta-
rihlerinde İstanbul’da düzenlendi. TÜBİTAK Başkan
Yardımcısı Alper Kutay’ın açılış konuşmasını gerçekleştirdi-
ği çalıştaya Türk akademi ve özel sektör kuruluşları katıldı.
Çalıştayın ilk gününde Avrupa Komisyonu’ndan, İngiliz
“PeraConsulting”firması ve“UniversityCollegeLondon”dan
gelen uzmanlar tarafından çeşitli oturumlar gerçekleştiril-
di. Ufuk 2020 Programına katılımın faydaları ele alındı, pro-
jeler nezdinde uluslararası ortaklıkların kurulmasına ilişkin
deneyim paylaşıldı ve fikri mülkiyet haklarının yönetimine
ilişkin bilgi aktarıldı. Yenilik odaklı KOBİ projeleri ve sosyal
problemlerin çözümüne dönük araştırma ve yenilik proje-
lerinin “etki” bölümlerinin güçlendirilmesi hususunda püf
noktaları paylaşıldı. Kamu ve özel sektörden araştırma ku-
ruluşlarının mükemmeliyet potansiyellerinin artırılmasına
odaklanan “Mükemmeliyetin Yaygınlaştırılması, Katılımın
Genişletilmesi” Programı çağrılarına yönelik olarak Avrupa
Komisyonu temsilcisi tarafından katılımcılara bilgi aktarıldı.
Çalıştayın ilk gününde Avrupa Komisyonu’ndan, İngiliz “Pera Consulting” firması ve “University College London”dan gelen uzmanlar tarafından çeşitli
oturumlar gerçekleştirildi.
Bununla birlikte, bireysel araştırma burs ve destekleri (Ma-
rie Sklodowska Curie) ve Avrupa Araştırma Konseyi (ERC)
desteklerine hazırlık ve başvuru esasları konusunda Pera
uzmanları tarafından bilgi aktarıldı. Ardından “Yeniliğe Hız-
lı Erişim-Fast Track to Innovation” aracı tanıtıldı.
Etkinliğin 13 Şubat tarihinde TÜBİTAK Uluslararası İşbir-
liği Daire Başkanı Hakan Karataş’ın açılış konuşmasını ger-
çekleştirdiği yarım günlük ikinci bölümünde ise, Teknoloji
Transfer Ofisleri ve birlikte çalıştıkları araştırmacı ve özel
sektör temsilcilerinden oluşan 40 kişilik odak gruba özel
proje yazma ve değerlendirme eğitimi verildi.
Etkinliğin ikinci bölümü TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği Daire Başkanı Hakan
Karataş’ın açılış konuşmasıyla başladı.
“Ufuk 2020 Teknik Kapasite Geliş-
tirme Çalıştayı” Avrupa Komisyo-
nu işbirliğinde 12-13 Şubat tarih-
lerinde İstanbul’da düzenlendi.
1...,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,...40
Powered by FlippingBook