TÜBİTAK Bülten / Sayı 159 - Mart 2015 - page 33

33
TÜBİTAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
Öğrencilerimize bilimi sevdirmek amacıyla düzenlenen
TÜBİTAK TÜSSİDE Bilim Kampları, 2015 yaz tatilinde başlı-
yor. Kamplarda öğrenciler hem bilimin eğlenceli doğasını
keşfedecekler, hem de yeni arkadaşlar edinecekler.
TÜBİTAK TÜSSİDE Gebze Yerleşkesi’nde gerçekleştirile-
cek olan bir haftalık kamplarda, öğrencilerimizin gözlem,
keşif, sorgulama, hipotezi test etme, problemi çözme ve
model oluşturma becerilerini geliştirmeleri hedefleniyor.
Çocuklarımızın sadece fen bilimleri ile değil, beşeri bilim-
ler ve sanat dallarıyla da olan bağını pekiştirmek için kamp
boyunca atölyeler ve eğitsel etkinlikler düzenleniyor.
Kamplara 6. ve 7. sınıfı bitirmiş tüm ilköğretim öğren-
cileri katılabiliyor. Bilim kampının ilki 23-28 Ağustos 2015
tarihlerinde; ikincisi ise 30 Ağustos-4 Eylül 2015 tarihle-
rinde düzenlenecek. Her iki kampa da en fazla 25 öğrenci
alınabiliyor. Öğrencilere kamp boyunca beşer rehber eşlik
edecek. Öğrenciler kamp süresince TÜSSİDE eğitim tesisle-
rindeki odalarda ikişerli olarak konaklayacaklar. Bin 500 TL
olan kamp katılım ücretine konaklama, üç öğün yemek ve
ara öğünler, enstitüler arası ve kurum dışı geziler ve bilim
kampı malzemeleri dahil.
TÜSSİDE, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile işbir-
liğiyle yürütülen “Zeytin ve Zeytinyağı Sektörüne Yönelik
Ulusal Kümelenme Stratejilerinin Geliştirilmesi Projesi -
Mevcut Durum Analizi” kapsamında 3 bölgesel çalıştay
düzenledi; sektörden paydaş ve firmalar ile yapılan görüş-
meler aracılığıyla sektörün resmini çekti.
Sektörü temsil eden 18 ilde, 11 ulusal paydaş, 26 bölge-
sel paydaş ve 41 firma olmak üzere toplamda 78 görüşme
gerçekleştirildi. Sektörün rekabet ve ihtiyaç analizlerine
girdi oluşturacak ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlı-
ğı’nın önümüzdeki dönemlerde vereceği desteklerin şekil-
lenmesini sağlayacak görüşmelerde kurum/kuruluşların
öncelikle tedarik zincirindeki konumu, sektöre katkısı ana-
liz edildi. İhracat, markalaşma, kalite, insan kaynakları gibi
sektörün detaylı analizini sağlayacak başlıklarda değerlen-
dirmeleri ve önerileri alındı. Görüşmelerde ulusal rekabet
üstünlüğü yaratmak için temel olan bölgesel farklılıkların
da ele alınması ile bölgeler bazında mevcut durum analizi
de elde edilmeye çalışıldı.
TÜSSİDE, Zeytin ve Zeytinyağı Sektörünün
Mevcut Durumunu Analiz Ediyor
TÜSSİDE Bilim Kampları Başlıyor
Kamplarla ilgili detaylı bilgi için:
Aslı Arpacı
: 0262.641 50 10/2215
:
Ayfer Onay
: 0262.641 50 10/2209
:
1...,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32 34,35,36,37,38,39,40
Powered by FlippingBook