TÜBİTAK Bülten / Sayı 159 - Mart 2015 - page 35

35
TÜBİTAK
Amerika ve İngiliz Heyetleri’nin
MAM Ziyaretleri
Türkiye Amerikan Konsolosluğu Ar-Ge Projeleri Koordi-
natörü George Tucker ile İngiltere Science and Technology
Facilities Council (ISTFC) İş Geliştirme Direktörleri Dr. Izhar
Ul-Haq ve Dr Katharine Robertson ortak proje geliştirmek
amacı ile farklı tarihlerde TÜBİTAK MAM’ı ziyaret etti.
TÜBİTAK MAM Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Murat Maka-
racı liderliğinde kabul edilen heyetler, Amerika ve İngilte-
re’deki araştırma kurumları ileTÜBİTAKMAM arasında ortak
proje geliştirme konusunda görüş alışverişinde bulundu-
lar. Amerikan Ulusal Bilim Destekleri (NSF) ve İngiltere ile
Türkiye arasında varılan anlaşma sonucunda kurulan Kâtip
Çelebi-Newton destekleri üzerine yoğunlaşan görüşmeler-
de, heyetler MAM’ın öncelikli araştırma alanları ve yaptıkla-
rı çalışmalar hakkında bilgilendirildiler.
Heyetler daha sonra, Çevre ve Temiz Üretim, Enerji, Gen
Mühendisliği ve Biyoteknoloji, Malzeme, Kimya Enstitüleri-
ni ziyaret ederek, yapılan çalışmalar hakkında ayrıntılı bilgi
aldılar.
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
TÜBİTAK MAM Sanayi ve Üniversite
İşbirliği Günleri
Sanayi ve Üniversite işbirliklerinin artırılması hedefiyle
gerçekleştirilen, “TÜBİTAK MAM Sanayi ve Üniversite İşbir-
liği Günleri” kapsamında, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası
ve Celal Bayar Üniversitesi ziyaret edildi. TÜBİTAK MAM’ın
sahip olduğu zengin altyapı, gerçekleştirilen Ar-Ge çalış-
maları ve teknoloji transferi uygulamaları hakkında ilgili
uzmanlar tarafından Oda Üyeleri ve Üniversite katılımcıla-
rına bilgiler aktarıldı.
Bilgi Günü etkinliklerinde, TÜBİTAK MAM İş Geliştirme
ve Sanayileştirme Başkan Yardımcısı Dr. Mehmet Toptaş’ın
başkanlığında, Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitü-
sü Müdürü Prof. Dr. Şaban Tekin ve MAM’da görev yapan
uzman araştırıcılar, uzmanlık dallarındaki faaliyetleri ve TÜ-
BİTAK Destek Programları hakkında katılımcılara açıklama-
larda bulundular.
1...,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34 36,37,38,39,40
Powered by FlippingBook