TÜBİTAK Bülten / Sayı 159 - Mart 2015 - page 27

27
TÜBİTAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
Üniversitelilere Girişimcilik
Yenilikçilik Çağrısı
İlki 2013 yılında açılan “Üniversitelerde Girişimcilik Sertifika Programı Oluşturulması ve
Yürütülmesi” çağrısının ikincisine 17 Şubat 2015 tarihinde çıkıldı.
1601 Yenilik Girişimcilik Alan-
larında Kapasite Artırılmasına
Yönelik Destek Programı ile
girişimciliğin geliştirilmesine
yönelik eğitim, mentörlük, iş
birliği ağları, proje ve teknoloji
yönetimi, yatırımcı pazarı gibi
mekanizmalar proje bazlı
olarak destekleniyor.
Ç
ağrı ile üniversitelerde girişimcilik ve yenilikçilik algı-
sının yerleşmesini, başarılı iş fikirlerinin erken dönem-
lerde hayata geçirilmesini amaçlayan TÜBİTAK, bu
amaç doğrultusunda üniversitelerin öğrencilerine ve öğre-
tim elemanlarına yönelik girişimcilik sertifika programları
başlatmayı ve yürütmeyi hedefliyor.
Türkiye’de yerleşik üniversitelerin başvurabileceği çağ-
rıya, her üniversiteden sadece bir başvuru kabul edilecek.
Çağrı kapsamında, desteklenmesi uygun bulunan üniver-
sitelerin açacakları programlara ilişkin eğitim, proje per-
soneli, toplantı ve organizasyon giderleri desteklenecek.
Çağrı için son başvuru tarihi 10 Nisan 2015.
2013 yılında 2; 2014 yılında 1 çağrıya çıkılmıştı
1601 Yenilik Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırıl-
masına Yönelik Destek Programı ile, girişimciliğin gelişti-
rilmesine yönelik eğitim, mentörlük, iş birliği ağları, proje
ve teknoloji yönetimi, yatırımcı pazarı gibi mekanizmalar
proje bazlı olarak destekleniyor. Program ile aynı zamanda,
özel sektörün Ar-Ge ve yeniliğe yaptığı yatırımın sonuçları-
nı etkin bir şekilde alabilmeleri, üniversite sanayi işbirlikle-
rinin canlanması ve teknolojik iş fikirleri olan girişimcilerin
kurduğu başlangıç firmalarının daha hızlı gelişmesine katkı
sağlanması bekleniyor.
1601 Destek programı kapsamında 2013 yılında “Üni-
versitelerde Girişimcilik Sertifika Programı Oluşturulması
ve Yürütülmesi” ve “Özel Sektör Firmalarının Ar-Ge ve Yeni-
lik Kapasitesini Artırmaya Yönelik Mentörlük Mekanizması
Geliştirilmesi ve Uygulanması”başlıklarıyla iki, 2014 yılında
ise “Teknoloji Transfer Ofislerine Yönelik Hazırlık, Başlangıç
ve Kapasite Artırımı Sağlanması ve Uygulanması” başlıklı
bir çağrıya çıkıldı.
1...,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26 28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,...40
Powered by FlippingBook