TÜBİTAK Bülten / Sayı 159 - Mart 2015 - page 32

32
Bülten
MART
2015
Ülkemiz Kıyılarını Koruyacak Proje
İmzalandı
Kıyılarımızı ve koylarımızı kullanan teknelerin atık
yönetimine, güvenli barınma ve bağlama hizmetlerinin
sağlanmasına, teknelerin çapa atarak deniz dibine zarar
vermemesi için uygun bağlama sistemlerinin oluşturul-
masına yönelik etüt çalışmalarını içeren “Kıyılarımızda Gü-
venli Barınma Yerlerinin ve Bağlama Sistemlerinin Etüdü
Projesi”TÜSSİDE ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme
Bakanlığı tarafından imzalandı.
Proje kapsamında, ülkemiz kıyıları için yapılacak etüt
çalışmaları sayesinde güvenli barınma ve bağlama alanları
ve tekne bağlama sistemleri tespit edilecek, sektöre yöne-
lik çözüm önerileri geliştirilecek.
“Kıyılarımızda Güvenli Barınma Yerlerinin ve Bağlama Sistemlerinin Etüdü
Projesi” TÜSSİDE ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından
imzalandı.
Ü l k e m i z K ı y ı l a r ı n ı K o r u y a c a k P r o j e İ m z a l a n d ı
1...,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31 33,34,35,36,37,38,39,40
Powered by FlippingBook