TÜBİTAK Bülten - Sayı 217 - Ocak 2020 - page 31

31
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
Projenin Amacı ve Kapsamı
Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), idarenin her türlü eylem
ve işlemlerini, tutum ve davranışlarını, insan haklarına da-
yalı adalet anlayışı içinde hukuka ve hakkaniyete uygunluk
yönlerinden incelemek, araştırmak ve idareye önerilerde
bulunmak görevleriyle 2010 yılında kuruldu.
Kurum şikâyet başvurularını kabul ettiği, değerlendirdiği
ve karara bağladığı süreçlerini daha iyi yönetebilmek ama-
cıyla Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜSSİDE) ile 7
ay sürmesi öngörülen “Süreç İyileştirme Projesi”ni gerçek-
leştirecek.
Projenin amacı Kamu Denetçiliği Kurumu’nun şikâyet in-
celeme ana sürecinin iyileştirilmesi, mevcut ve iyileştirilmesi
önerilen süreç faaliyet adımları doğrultusunda iş yükünün
belirlenmesi, şikâyet başvuruları inceleme sonucunda veri-
len karar türlerinin analizi ve değerlendirilmesi faaliyetleri-
dir.
Proje kapsamında mevcut şikâyet sürecinin gözden geçi-
rilmesi, iyi uygulama örneklerinin incelenmesi, süreç iyileş-
tirme ve tasarımı ile başvuru dosyalarının analizi hedeflen-
mekte olup yürütülecek faaliyetlerin detayları şu şekildedir:
• Mevcut durum analizi: KDK’nın şikâyet sürecine yönelik
temel istatistikleri, mevzuatı, yurtdışı muadil kurum örnek-
leri bu konu başlığında değerlendirilecektir.
• Kurumsal gelişim ve değişim eğitimi: KDK çalışanlarına
TÜSSİDE’de değişim yönetimi odağında 2 günlük eğitim ve-
rilecektir.
• Şikâyet inceleme detay süreç ve iş yükü analizi: Kurumun
temel süreci olan şikâyet sürecinin haritası tüm detayları ile
ortaya konulacak, sürece ait veriler analiz edilerek iyileştir-
meye açık alanlar belirlenecek ve mevcut sürecin iş yükü
tanımlanacaktır.
• Süreç iyileştirme: Analiz edilen şikâyet sürecinin daha iyi
yönetilebilmesi için iyileştirmeye açık alanlara yönelik iyileş-
tirme önerileri (kısa vadeli, orta vadeli, uzun vadeli) belir-
lenecek ve bu önerilerden kısa vadeli olanlar uygulamaya
alınacaktır. İyileştirilen sürecin haritası ve performans gös-
tergeleri oluşturulacak ve iki şikâyet dosyasında test edile-
cektir.
Arasında Süreç İyileştirme Projesi İmzalandı
1...,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 32,33,34,35,36,37,38,39,40
Powered by FlippingBook