TÜBİTAK Bülten - Sayı 217 - Ocak 2020 - page 36

36
Bülten
2020
OCAK
U f u k 2 0 2 0 “ K O B İ H ı z l a n d ı r ı c ı D e s t e ğ i ” P r o j e Y a z m a K a m p ı İ s t a n b u l ’ d a G e r ç e k l e ş t i r i l d i
Ufuk2020 “KOBİ Hızlandırıcı Desteği” Proje Yazma Kampı İstanbul’da Gerçekleştirildi
MARMARA TEKNOKENT CES2020’de
Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortak finan-
se edilen ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yürütücüsü
olduğu Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında destekle-
nen “Ufuk2020 Programı’nda Türkiye-II. Aşama” başlıklı Teknik
Destek Projesi bünyesinde, İstanbul’da, Ufuk2020“KOBİ Hızlan-
dırıcı Desteği”ProjeYazma Kampı Etkinliği gerçekleştirildi.
Ana hedefi Türkiye’den kurum ve kuruluşların `Araştırma ve
Yenilikler` alanlarında Avrupa Birliği Çerçeve Programı olan
Ufuk 2020’ye katılımının artırılması olan projenin ve ilgili eği-
timin hem Türkiye hem de tüm katılımcılar için sahip olduğu
önem TÜBİTAK’tan Ulusal İrtibat Noktası Merve Diyar ve yine
TÜBİTAK’tan ilgili Proje’nin koordinasyon biriminden Çağrı Yıl-
dırım tarafından gerçekleştirilen açılış konuşmasında vurgu-
landı.
Etkinliğe katılan katılımcılar,‘Yeşil Anlaşma’konularında Ufuk
2020 KOBİ Hızlandırıcı Desteği kapsamında teklif hazırlamada
yer alan firmalar arasından seçildiler. Çevre ve iklim değişikliği
konularının ekonomik yönlerini ele alan önerilerin yer aldığı,
Marmara Teknokent A.Ş. (MARTEK) bünyesindeki firmalar,
Dünya’nın en büyük yatırımcı girişimci organizasyonunda
buluşturuldu. Chicago’da faaliyet gösteren TTC (Türk Ticaret
Merkezi) ileMarmaraTeknokent AŞ. arasında imzalanan kuluç-
ka merkezi protokolü çerçevesinde, uluslararası faaliyetleri ve
uluslararası uzmanların ve diğer katılımcıların deneyimlerini
paylaşarak KOBİ Hızlandırıcı gereksinimlerini yorumlamaya
odaklandığı eğitim boyunca; eğitimin girdisinin bir sonucu
olarak katılımcıların beraberlerinde getirdikleri taslak teklifler,
ilgili iyileştirmeleri/değişiklikleri sağlamak ve destek vermek
için Proje’nin uzmanları ve TÜBİTAK yetkilileri tarafından özel
oturumlar dâhilinde değerlendirildiler.
Diğer yandan `Proje Yazma Kampı` davetlilerinden Dilem
Hızlan tarafından KOBİ’lere uluslararası alanda innovasyon ve
büyüme temalı bir sunumgerçekleştirildi. Aktif katılımgerekti-
ren eğitimler, soru-cevapoturumları ve günboyu sürenbire bir
görüşmeler vasıtasıyla 20’den fazla katılımcı için aktif bir eğitim
gerçekleştirilirken, katılımcılar hemTÜBİTAK hem projenin kilit
uzmanları hemde birbirleriyle ağ kurma fırsatı yakaladılar.
TÜBİTAK yetkililerinin ve projenin uzmanlarının katılımcıların
ilgilerine yönelik teşekkürleri ve bundan sonraki iş birliklerine
dair temennileri ile eğitim sonlandırıldı.
girişimci yatırımcı işbirliğini artırmak amacıyla heyet organizas-
yonu düzenlendi. Firmalar ve paydaş kuruluşların tanıtılmasına
yönelik network organizasyonu, Silikon Vadisi ve TTC’ye yöne-
lik bir dizi faaliyetler yürütüldü.
1...,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35 37,38,39,40
Powered by FlippingBook