TÜBİTAK Bülten - Sayı 217 - Ocak 2020 - page 33

33
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi
Genel Müdürlüğü ve TÜBİTAK TÜSSİDE işbirliği ile başlatılan
proje kapsamındaTCDD İşletmesi Genel Müdürlüğüne ait tüm
kurumsal süreçler mercek altına alındı.
TCDD Süreç Envanteri projesi, 29 Ağustos 2019’da TCDD
Konferans Salonu’nda TCDD Genel Müdür Yardımcısı İsmail
Çağlar’ın sahipliğinde gerçekleştirilen açılış toplantısı ile baş-
ladı. Gerçekleştirilen 186 görüşme ve doküman analizleri ile
üç ay içerisinde tüm süreçler analiz edilerek kurumun süreç
envanteri ve tüm süreç sahiplikleri Kasım sonu itibari ile belir-
lendi. Aralık ayı içerisinde de Daire Başkanlıklarının her biri ve
TCDD Proje Ekibi ile yapılan teyid toplantıları ve değerlendir-
meler neticesinde TCDD Süreç Envanteri ve Süreç Sahiplikleri
nihai halini aldı. Çalışma sonunda TCDD İşlemesi Genel Mü-
dürlüğü ve Bölge Müdürlükleri bünyesinde 475 süreç başlığı
tanımlandı.
Bu çalışma çıktılarının TCDD’nin bundan sonra devam etti-
receği Kalite Yolcuğunda önemli bir girdi teşkil etmesi bekle-
niyor.
TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünün Süreç Envanteri
TÜBİTAK TÜSSİDE Tarafından Oluşturuldu
Katar Ulusal Araştırma Fonu (QNRF) Temsilcileri Kurumumuzu Ziyaret Etti
Katar Ulusal Araştırma Fonu (QNRF) temsilcileri Kurumu-
muzu ziyaret ederek TÜBİTAK tarafından hazırlanan programa
katıldı. Söz konusu program kapsamında, QNRF kapasite ge-
liştirme uzmanlarına Kurumumuzun bilim, teknoloji ve yenilik
politikaları, Kurumumuz tarafından yürütülen ulusal ve ulusla-
rarası akademik ve endüstriyel Ar-Ge çalışmaları, burs ve ödül
programları, toplumdaki bilim ve teknoloji farkındalığını artırı-
cı faaliyetler, yüksek teknolojinin ülkemizde üretilmesine teş-
vik eden destek programları ve Kurumumuz bağlı enstitüsü
ULAKBİM tarafından yürütülen bilime erişimi kolaylaştıran faa-
liyetler hakkında bilgi verildi.
Başarıyla tamamlanan program sonunda, QNRF temsilcile-
ri TÜBİTAK faaliyetleri hakkında oldukça kapsamlı bilgi sahibi
olduklarını ve ülkelerine döndüklerinde benzer uygulamaları
hayata geçirmek için çalışmalara başlayacaklarını ifade etti.
1...,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32 34,35,36,37,38,39,40
Powered by FlippingBook