TÜBİTAK Bülten - Sayı 217 - Ocak 2020 - page 34

34
Bülten
2020
OCAK
S h i f t 2 R a i l O r t a k G i r i ş i m i 2 0 2 0 Ç a ğ r ı s ı B i l g i G ü n ü A n k a r a ’ d a G e r ç e k l e ş t i r i l d i
Shift2Rail Ortak Girişimi 2020 Çağrısı
Bilgi Günü Ankara’da Gerçekleştirildi
Shift2Rail Ortak Girişimi ’nin 2020 yılı çağrısına yöne-
lik bilgi günü düzenlendi. Ankara’da, TÜBİTAK Başkanlık
Binasında gerçekleştirilen Bilgi Gününe, Shift2Rail Ortak
Girişimi Yönetici Direktörü Carlo Borghini’nin, TCDD Genel
Müdür Yardımcısı Bilal Tırnakçı’nın teşrifleri ile ülkemizde
raylı sistemler konusunda Ar-Ge ve inovasyon faaliyetleri
yürüten ulusal paydaşlarımız katıldılar. Etkinlikte, Shift2Ra-
il Ortak Girişimi 2020 yılı çağrılarının genel özellikleri, yasal
ve finansal hususları, başvuru koşulları, Ufuk Avrupa Prog-
ramı’ndaki içeriğine dair bilgiler paylaşıldı. Ayrıca ülkemiz-
deki kuruluşlarımızın yer aldığı Shift2Rail Ortak Girişimi
projeleri, Shift2Rail Bilimsel Komite faaliyetleri ve yeni ku-
rulan TÜBİTAK Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü ile ilgili
sunumlar yapılarak katılımcılar bilgilendirildi.
1...,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33 35,36,37,38,39,40
Powered by FlippingBook