TÜBİTAK Bülten - Sayı 217 - Ocak 2020 - page 35

35
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortak finan-
se edilen ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yürütücüsü
olduğu Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında destekle-
nen “Ufuk2020 Programı’nda Türkiye-II. Aşama” başlıklı Teknik
Destek Projesi bünyesinde Ankara’da Ufuk2020 Bilgi Çoğaltıcı-
ları Eğitimi gerçekleştirildi.
Ana hedefi Türkiye’den kurum ve kuruluşların `Araştırma ve
Yenilikler` alanlarında Avrupa Birliği Çerçeve Programı olan
Ufuk 2020’ye katılımının artırılması olan projenin ve ilgili eği-
timin, hem Türkiye hem de tüm katılımcılar için sahip olduğu
önem TÜBİTAK’tan Proje Koordinasyon Biriminden Çağrı Yıldı-
rımtarafındangerçekleştirilen açılış konuşmasında vurgulandı.
Çağrı Yıldırımkonuşmasında, Proje kapsamında gerçekleşmesi
planlanan yakın tarihli etkinlikler konusunda da katılımcıları
bilgilendirdi.
Projenin takım lideri Aleksander Bakowski Bilgi Çoğaltıcıla-
rının önemi ve görevleri konusunda bilgilendirmeler verirken,
Projenin kilit uzmanlarından Odysseas Spyroglou finansal ve
kontrat yönetimleri konusunda sunumlar gerçekleştirdi. Ayrıca
katılımcıları aktif kullanmaları beklenen IMS platformu hakkın-
da bilgilendirdi. Katılımcılardan, Emrah Kınav – Ford Otosan,
Ebru Başak Aköz – Bilkent Üniversitesi, yaptıkları sunumlar va-
sıtasıyla kendi deneyimlerini Bilgi Çoğaltıcıları’na aktardılar.
Projenin, eğitim koordinatörü Grigoris Chatzikostas ise, iki
gün boyunca farklı oturumlarda Bilgi Çoğaltıcıları’nın proje yö-
netimi ve döngüsü konusunda eğitimler verdi. Ayrıca katılımcı-
lar eğitim koordinatörünün yönlendirmesi ile grup çalışmaları
halinde, proje yönetimi konusunda iki gün boyunca çalışmalar
sağlayıp, sunumlar gerçekleştirdiler.
Ufuk2020 Yasal ve Finansal Ulusal İrtibat Noktası Gürsel Fırat
Gedikli tarafından Ufuk2020 projelerinin Türkiye yasal çerçe-
vesinde uygulanmasına yönelik bir sunum yapıldı. Katılımcılar
temsil ettikleri kuruluşların yürütmekte olduğu projelere yöne-
lik sorularını Gedikli’ye ileterek görüş alışverişi sağladılar.
Aktif katılım gerektiren eğitimler, soru-cevap oturumları ve
gün boyu süren bire bir görüşmeler vasıtasıyla 80’den fazla ka-
tılımcı için aktif bir eğitim gerçekleştirilirken, katılımcılar hem
TÜBİTAK hem projenin kilit uzmanları hem de birbirleriyle ağ
kurma fırsatı yakaladılar.
TÜBİTAK yetkililerinin ve projenin uzmanlarının katılımcıların
ilgilerine yönelik teşekkürleri ve bundan sonraki iş birliklerine
dair temennileri ile eğitim sonlandırıldı.
Ufuk2020 Bilgi Çoğaltıcıları Eğitimi Ankara’da Gerçekleştirildi
1...,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34 36,37,38,39,40
Powered by FlippingBook