TÜBİTAK Bülten - Sayı 217 - Ocak 2020 - page 8

8
Bülten
2020
OCAK
1 5 1 5 T Ü B İ TA K Ö n c ü l A r - G e L a b o r a t u v a r l a r ı D e s t e k l e m e P r o g r am ı B i l g i G ü n ü T Ü B İ TA K ’ t a Ya p ı l d ı
1515 TÜBİTAK Öncül Ar-Ge Laboratuvarları Dest
1515 TÜBİTAK Öncül Ar-Ge Laboratuvarları Destekleme
Programı Bilgi Günü, TÜBİTAK Başkanlık Binası Mustafa İnan
Konferans Salonunda yapıldı. TÜBİTAK Başkanımız Prof. Dr.
Hasan Mandal, Programın açılışında yaptığı konuşmada,
1515 Öncül Ar-Ge Laboratuvarları Destekleme Programının
farkındalığının artırılmaya çalışıldığını belirtti. Programın
yürütücüleriyle görüşmek amacıyla bilgi gününün gerçek-
leştirildiğini ifade eden Prof. Dr. Mandal, Programın hangi
kapsamda gelişime açık olduğunun görülmeye çalışıldığı-
nı dile getirdi. Programın başlangıcı, bugüne kadar geldiği
nokta ve gitmek istediği nokta bağlamında, firmaların top-
lantıda yapacakları geri bildirimlere önem verdiğini kayde-
den Prof. Dr. Mandal, “Öncül Ar-Ge Laboratuvarları ve Eko-
sistemde Etki Odaklı Süreçler” konulu bir sunum yaptı.
1515 Öncül Ar-Ge Laboratuvarları Destekleme Progra-
mı’nı diğer programlardan ayıran en önemli özelliğin, insan
kaynağının çok daha fazla ön tutulması olduğunu ifade
eden Prof. Dr. Mandal, 1515 Öncül Ar-Ge Laboratuvarları
Destekleme Programının, insan kaynağının gelişimini de
teşvik eden bir program olduğunu belirtti. Prof. Dr. Mandal,
1515 Öncül Ar-Ge Laboratuvarları Destekleme Programında
Ar-Ge harcamasının ön planda tutulmaya çalışıldığını ifade
etti. Prof. Dr. Mandal, 1515 Öncül Ar-Ge Laboratuvarları Des-
tekleme Programında en fazla ön planda tutulan noktanın
da birlikte üretim odaklı uluslararası iş birliği olduğunu vur-
guladı.
1515’in Ekosistem İçin Önemi
Yaklaşım olarak bakıldığında sürecin sektör odaklı ve tek-
noloji odaklı olduğunu belirten Prof. Dr. Mandal, 1515 Prog-
ramının ekosistem için neden önemli olduğunu şu sözlerle
açıkladı: “Teknolojinin araç olduğu, sektör kavramının yok
olduğu bir ortamda çözüm bekleyen birçok zor konu var.
Bunların çözümü geleneksel olarak, var olan bir teknoloji-
nin transferiyle veya bir kurumun kendi başına yetkinliğiyle
değil, erken aşamadaki Ar-Ge çalışmalarının birlikte gelişti-
rilmesiyle gerçekleşecek.”
“Büyük Firmalarla İlişkimiz Kuvvetlenerek Devam Ediyor”
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın 2023 Sanayi ve Tek-
noloji Stratejisinden söz eden Prof. Dr. Mandal, TÜBİTAK’ın
1501 Sanayi Ar-Ge Destek Programını kapattığını, ancak bü-
yük firmalarımız için alternatif mekanizmalar geliştirdiğini,
Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programının 1. Çağrısının
makine sektörü üzerine olduğunu, bu programın arkasında
yatırım kısmının değil ama Ar-Ge kısmının, 1511 mevzuatı
dâhilinde TÜBİTAK tarafından gerçekleştirildiğini, büyük fir-
malarımızla ilişkinin çok daha kuvvetlenerek devam ettiğini
belirtti.
1,2,3,4,5,6,7 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,...40
Powered by FlippingBook