TÜBİTAK Bülten / Sayı 190 - Ekim 2017 - page 37

37
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
liştirdiği Makineyle Türkiye’de Bir İlke İmza Attı
nıp işleme alınması, planlanması, ısıl işlem proseslerinin uygu-
lanması, laboratuvar işlemleri, kalite raporlarının hazırlanması
ve fatura/irsaliye kesilerek sevk edilmesi şeklindedir. Her bir
işlem, kullanıcı ve tarih bazlı kayıt edilmekte ve olası bir kontrol
durumunda raporlanmaktadır. Verilerin doğru bir şekilde top-
lanması, geçmişe yönelik kalite kontrollerininve tesis işleyişinin
istatistik bilgilerinin doğru bir şekilde değerlendirilebilmesini
de sağlar. Özetle bu program, hem anlık hem de geçmişe yö-
nelik tesislerdeki tüm işleyişi ve bilgiyi toplayıp, sunmaktadır.”
Yeni veya ikinci el ısıl işlem fırınlarının projelendirilerek anah-
tar teslimelektrik otomasyon ve yazılımhizmetlerini gerçekleş-
tirdiklerini de anlatan Lale, “Vakum Sertleştirme, Vakum Tem-
per, Kontinü Isıl İşlemTesisleri, Gaz Atmosferli Fırınlar, Kameralı
Fırın Hatları ve Otoklav gibi farklı birçok tip fırınlar için bu hiz-
meti sağlamaktayız”dedi.
“Bu tür yazılımlar çoğunlukla yurtdışından ithal edilmekte
veya firmalar kendilerine özel çözümler bulmaya çalışmak-
tadır. Yurtdışındaki yazılımlar çok eski ve güncel teknolojinin
gerisindedir. Ayrıca tesisin asıl kalbi olan fırınlarla adaptasyonu
için ihtiyaç duyulan ekstralarla birlikte çok yüksek maliyetlerle
ithal edilmektedir” diyen Gökhan Lale, konusunda deneyimli
bir ekiple, iş ortaklarının fikirlerini de dikkate alarak, gerek oto-
masyon çözümleri gerek web vemobile uygulamaları ile birlik-
te yazılım-otomasyon çözümleri geliştirmeye devamettiklerini
belirtti.
1...,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36 38,39,40
Powered by FlippingBook