TÜBİTAK Bülten / Sayı 189 - Eylül 2017 - page 12

12
Bülten
2017
EYLÜL
T ü r k i y e v e K a t a r A r a s ı n d a S i b e r G ü v e n l i k A n l a ş m a s ı
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜ-
BİTAK) Başkanı Prof. Dr. A. Arif Ergin, Kurum ile Katar Ulu-
sal Araştırma Fonu (QNRF) arasında imzalanan bilimsel ve
teknolojik iş birliği anlaşması kapsamında ilk olarak siber
güvenlik alanında çalışılacağını belirtti. Prof. Ergin, “Bu çer-
çevede bankalar, enerji iletim dağıtım hatları ve elektronik
haberleşme gibi kritik altyapıların korunması, büyük veri,
bulut güvenliğiyle mobil cihaz ve uygulamaların siber teh-
ditlere karşı güçlendirilmesini amaçlayan teknoloji geliştir-
me projeleri desteklenecek” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Aralık 2015’teki
Katar ziyaretini anımsatan Prof. Ergin, bu ziyaret kapsamın-
da TÜBİTAK ile Katar Ulusal Araştırma Fonu arasında bilimsel
ve teknolojik iş birliği anlaşması imzalandığını söyledi.
Prof. Ergin, Katar Resmi Haber Ajansına (QNA) mayıs ayın-
da gerçekleştirilen siber saldırılara dikkati çekerek, ülkelerin
sadece topraklarının değil siber altyapılarının da hassasiyet-
le korunması gerektiğini dile getirdi. Katar resmi kanalların-
ca siber saldırıya maruz kalındığı ve servis edilen haberlerin
gerçeği yansıtmadığı açıklansa da olayın ülkeler arası krize
yol açtığını anlatan Prof. Ergin, bu tarz olayların yaşanma-
ması için gerekli önlemlerin hayati önem taşıdığını kaydetti.
“Projelere Yaklaşık 2 Milyon Dolar Hibe”
Prof. Ergin, Katar ve Türkiye’nin müşterek öncelikleri doğ-
rultusunda, TÜBİTAK ve Katar Ulusal Araştırma Fonu ara-
sında imzalanan bilimsel ve teknolojik iş birliği anlaşması
kapsamında ilk çalışmaların siber güvenlik alanında başla-
tılmasına karar verildiğini söyledi.
İki kurum arasındaki iş birliğinin detaylarına değinen Er-
gin, şunları kaydetti:
“Krizin başından bu yana ticaret ve savunma gibi çok
kritik alanlarda stratejik desteğini esirgemeyen Türkiye, bu
defa da TÜBİTAK aracılığıyla bilimsel gücünü Katar ile birleş-
tiriyor. Bu kapsamda bankalar, enerji iletim dağıtım hatları
ve elektronik haberleşme gibi kritik altyapıların korunması,
büyük veri, bulut güvenliğiyle mobil cihaz ve uygulamaların
siber tehditlere karşı güçlendirilmesini amaçlayan teknoloji
geliştirme projeleri desteklenecek. Katar ve Türkiye tarafın-
dan araştırmacıların, özel sektör ve kamu kuruluşlarıyla bir
araya gelerek oluşturacakları konsorsiyumların her birine,
yaklaşık 2 milyon dolar hibe verilerek ortak çalışmaların ha-
yata geçirilmesi sağlanacak.”
Türkiye ve Katar Arasında
Siber Güvenlik Anlaşması
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,...40
Powered by FlippingBook