TÜBİTAK Bülten / Sayı 189 - Eylül 2017 - page 13

13
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı ve En Az Ge-
lişmiş Ülkeler, Denize Kıyısı Olmayan Ülkeler ve Küçük Ada
Devletleri Yüksek Temsilcisi (UN-OHRLLS) Fekitamoeloa Ka-
toa Utoikamanu ve beraberindeki Birleşmiş Milletler Heyeti
TÜBİTAK Marmara Teknokent’te (MARTEK) kurulması plan-
lanan En Az Gelişmiş Ülkeler (EAGÜ) için Teknoloji Bankası
müzakereleri kapsamında ülkemizi ziyaret etti.
İlk olarak TÜBİTAK MARTEK’e giderek MARTEK Genel Mü-
dürü Dr. Orhan Çömlek ve TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Dr.
Orkun Hasekioğlu ile görüşen BM Heyeti, Teknoloji Banka-
sı için ayrılması planlanan son teknoloji ürünü akılllı bilim
merkezi binasında incelemeler gerçekleştirdi. Konuyla ilgili
olarak BM Genel Sekreter Yardımcısı Utoikamanu, 2017 yılı
içerisinde operasyonel hale gelmesi planlanan Teknoloji
Bankası’nın MARTEK gibi onlarca teknoloji firması ve yüzler-
ce araştırmacıyı barındıran bir alanda kurulmasından duya-
cağı memnuniyeti belirtti. Utoikamanu, TÜBİTAK Marmara
Araştırma Merkezi Enstitüleri ile aynı kampüs içerisinde bu-
lunmanın da Teknoloji Bankası açısından geleceğe yönelik
önemli faydalar sağlayacağını sözlerine ekledi.
BM Heyeti, MARTEK’in ardından, Teknoloji Bankası kapsa-
mında Kurumumuzun yürüttüğü çalışmaları ve sürecin iler-
leyen aşamalarında atılması planlanan adımları görüşmek
amacıyla TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Ahmet Arif Ergin’i ziyaret
etti. Görüşmede, ülkemizin Teknoloji Bankası kurulum sü-
recinde şimdiye kadar yaptığı katkıya ek olarak Banka’nın
2017 yılında operasyonel hale gelmesi hedefini gerçekleşti-
rebilmek adına yapılması planlananlar ile bu kapsamda, iki
tarafın birbirinden beklentileri paylaşıldı. Görüşme, BM’nin
bilim ve teknolojiye yönelik ilk kuruluşu olacak olan Tek-
noloji Bankası’nın bir an önce hayata geçerek EAGÜ’ler için
beklenen katkıyı yapmasına yönelik ortak niyetin beyan
edilmesi ile tamamlandı.
9-13 Mayıs 2011 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleş-
tirilen IV. Birleşmiş Milletler En Az Gelişmiş Ülkeler (EAGÜ)
Konferansı (9-13 Mayıs 2011) kapsamında Cumhurbaşkanı-
mız Recep Tayyip Erdoğan tarafından EAGÜ’lere yönelik bir
bilim ve teknoloji taahhüt paketi açıklanmış ve paket kapsa-
mında, bilim, teknoloji ve yenilik alanındaki taahhütlerden
biri de, EAGÜ’ler için “Teknoloji Bankası” rolü üstlenecek
uluslararası bir merkezin Türkiye’de kurulması olarak ilan
edilmişti.
BM Heyeti TÜBİTAK’ı Ziyaret Etti
Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı Utoikamanu ve beraberindeki Birleşmiş Milletler Heyeti,
En Az Gelişmiş Ülkeler için Teknoloji Bankası kapsamında ülkemizi ziyaret etti.
1...,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,...40
Powered by FlippingBook