TÜBİTAK Bülten / Sayı 189 - Eylül 2017 - page 9

9
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
sine sahne oldu. Bu kategoride 60 kilometreyi yaklaşık
50 kuruşluk enerji sarfiyatıyla geçen Çukurova Üniver-
sitesi Çukurova Elektromobil Takımı ‘’1,5 Adana’’ isim-
li otomobiliyle birinci oldu. İstanbul Üniversitesi Milat
1453 takımının ‘’Azak’’ isimli otomobiliyle ikinci olduğu
yarışmada, İstanbul Aydın Üniversitesi Elektroaydın ta-
kımı ‘’Elektroaydın Aura’’ isimli otomobiliyle üçüncülüğü
elde etti.
“Efficiency Challenge Electric Vehicle” adıyla düzenle-
nen yarışlarda dereceye girenlere ödülleri, TÜBİTAK Baş-
kan Yardımcısı Doç. Dr. İlker Murat Ay ve diğer ilgililer
tarafından verildi. Öte yandan katılımcılar arasından be-
lirlenen üniversitelerin takımlarına, “tasarım, kurul özel,
tanıtım ve yaygınlaştırma, yerli ürün teşvik” alanında da
ödüller takdim edildi.
erjili Araç Yarışları Sona Erdi
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,...40
Powered by FlippingBook