TÜBİTAK Bülten / Sayı 189 - Eylül 2017 - page 11

11
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
gin, astronominin ve içinde barındırdığı fizik, matematik ve
kimyanın bir anlamda doğa laboratuvarı olduğunu ifade
ederek, gökyüzünü herkesin doğru öğrenmesi gerektiğini,
toplumun bilime daha bilinçli bakabilmesi için bu tarz et-
kinliklere katılmanın çok faydalı olacağını dile getirdi. Astro-
nomideki keşiflerin önemli bir kısmının gözlem araçlarıyla
gökyüzünü tarayan amatör astronomlar tarafından yapıldı-
ğına işaret eden Prof. Ergin, gökyüzü kampı niteliği taşıyan
şenliğin bilim-toplum buluşması anlamında önemli bir et-
kinlik olduğunu belirtti.
En Çok Başvuru İstanbul’dan Geliyor
Türkiye’nin 74 şehrinden yapılan başvurularda ilk sırayı
İstanbul’un aldığını ifade eden Prof. Ergin, “İstanbul’u,
Ankara, Antalya, İzmir, Kocaeli ve Bursa izliyor. Bin 542
erkek ve bin 705 kadının başvurduğu etkinlikteki mes-
lek grupları da çeşitlilik gösteriyor. Başvuruların mesleki
dağılımında bin 560 öğrenci ve 495 öğretmenin yanı sıra
mühendis, memur ve bankacı ağırlığı görülüyor. Ailecek
de katılınabilecek Gökyüzü Gözlem Şenliği’ne gelen baş-
vurular arasında 49 okul öncesi ve 37 anaokulu öğrenci
adına yapılan müracaat da dikkat çekiyor. Etkinliğin 7’den
70’e gördüğü bu ilgi TÜBİTAK olarak bizi mutlu ediyor”
dedi.
ü Şöleni Sona Erdi
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,...40
Powered by FlippingBook