TÜBİTAK Bülten / Sayı 164 - Agustos 2015 - page 29

29
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
TÜBITAK
Birleşik Krallık Büyükelçisi Richard
Moore’un TÜBİTAK Ziyareti
Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Richard Moore, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Ahmet Arif Ergin’e bir
nezaket ziyaretinde bulundu.
Görüşmede, 2015 Türkiye-Birleşik Krallık Bilim ve İno-
vasyon Yılı kapsamında gerçekleştirilen bilim, teknoloji ve
yenilik işbirliği faaliyetlerine ve iki ülke arasındaki potansi-
yeli yüksek ortak çalışma alanlarına değinildi. Bilim ve İno-
vasyon Yılı süresince gerçekleştirilen ve gerçekleştirilmesi
planlanan faaliyetler özetlenerek katedilen mesafeden du-
yulan memnuniyet dile getirildi.
Görüşmenin sonunda, 2014 yılında başlatılan 40 Mil-
yon Sterlin bütçeli Kâtip Çelebi-Newton Fonu kapsamın-
daki araştırmacı değişimi, bilimsel etkinlik düzenleme,
akademinin ve özel sektörün faydalanabileceği ikili işbir-
liği projeleri geliştirmeye yönelik desteklere ilişkin ortak
faaliyetler üzerinde duruldu.
Akıllı ve Yeşil Teknopark
TÜBİTAK Marmara Teknokent Akıllı ve Yeşil Teknopark
Projelerini hayata geçiriyor. Üç aşamalı projenin ilk aşaması
bitirilerek, tüm Teknokent işletim sistemleri otomasyonu
tamamlandı. Otomasyonun yüzde 60’ lık kısmı TÜBİTAK
Marmara Teknokent bünyesinde faaliyet gösteren firmala-
rın ürettikleri yerli ürünler ile gerçekleştirildi.
Projenin ikinci aşamasında, Teknokentin iç ve dış pay-
daşlarını buluşturan, mevcut firmaların ürünlerini sergile-
yebilecekleri, potansiyel firmaların Teknokent hakkında
mimari ve diğer bilgilere erişebilecekleri ve aynı zamanda
Teknokent Yönetim Sistemlerini tek bir arayüz ile kullanıla-
bilecek bir portal oluşturuluyor.
Son aşamada, enerji tasarrufu sağlayarak ve sürdürüle-
bilir enerji kaynağı kullanmak üzere güneş enerjisi ve yağ-
mur sularının arıtılarak tekrar kullanılması hedefleniyor.
Yeni inşa edilecek 25.000 m²’ lik Ar-Ge binası bu sistemler
yer alacak şekilde tasarlandı.
Teknoloji Serbest Bölgesinde, üretim tesisi ve/ve ya Ar-
Ge tesisini inşa etmek isteyen yatırımcılara uygun alanlar
sunuluyor. Bunun yanı sıra kentsel plan çerçevesinde Tek-
nokent kullanıcı ve ziyaretçilere daha fazla sosyal imkan
yaratmak üzere yaya ve bisiklet yolları arttırıldı, yeşil alan
oluşturuldu.
1...,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,...40
Powered by FlippingBook