TÜBİTAK Bülten / Sayı 164 - Agustos 2015 - page 32

32
Bülten
2015
AGUSTOS
TÜBİTAK MARTEK ile Düzce Üniversitesi
Arasında Eğitim İşbirliği
TÜBİTAK MARTEK’te Proje Koordinasyon
Ekibi İşbaşında
TÜBİTAK Marmara Teknokent Genel Müdürü Dr. Orhan
Çömlek, başta Horizon 2020 olmak üzere tüm AB tabanlı
proje çağrılarına projeler üretebilmek ve yeni ortaklık ge-
liştirebilmek; açılan çağrıları, TÜBİTAK Enstitüleri, MARTEK
firmaları, Teknoparklar ve Teknoloji Transfer Ofisleri ile iliş-
kilendirmek, eğitim modülleri hazırlamak, eğitimler planla-
mak ve uygulamak, her türlü destek çalışmalarını yürütmek
amacıyla TÜBİTAK Marmara Teknokent bünyesinde dene-
yimli bir kadro ile “Proje Koordinasyon Birimi” kurulduğunu
açıkladı.
TÜBİTAK Marmara Teknokent (MARTEK)
ile Düzce Üniversitesi arasında Eğitim Proto-
kolü imzalandı.
Protokol ile TÜBİTAK MARTEK bünyesin-
de çalışan firma personeli ve TÜBİTAK yerleş-
kesindeki personelin lisansüstü eğitimlerini
Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü-
sü’nde almaları amaçlanıyor.
Dr. Çömlek, “AB tarafından, üye ülkelerin çeşitli alan-
lardaki ulusal politika ve uygulamalarının birbirine yakın-
laştırılması amacıyla oluşturulan Horizon 2020 Programı,
devam etmekte olan 7. Çerçeve Programı’nın devamı nite-
liğinde Ar-Ge ve inovasyon projelerinin desteklendiği bir
AB programıdır. Bu çerçevede ana amacımız, TÜBİTAK Mar-
mara Teknokent’ deki kurumlara ve şirketlere, özelde Doğu
Marmara Bölgesi, genelde ise güçlü bir Türkiye için kamu-
üniversite-sanayi işbirliği adına öncü, lokomotif bir dinamik
oluşturulması planlanmıştır” dedi.
T Ü B İ T A K M A R T E K ’ t e P r o j e K o o r d i n a s y o n E k i b i İ ş b a ş ı n d a
1...,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31 33,34,35,36,37,38,39,40
Powered by FlippingBook