TÜBİTAK Bülten / Sayı 164 - Agustos 2015 - page 26

26
Bülten
2015
AGUSTOS
B i l i m M e r k e z l e r i H ı z l a Y a y ı l ı y o r
BilimMerkezleri Hızla Yayılıyor
TÜBİTAK tarafından desteklenen Bilim Merkezlerinin sayısı 5’e ulaştı. Konya,
Kocaeli ve Elazığ’daki BilimMerkezleri ise ziyarete açıldı.
Ç
ocukların ve gençlerin bilime olan ilgi ve meraklarını
artıracak, teknolojiyi daha doğru kullanmalarını sağla-
yacak Bilim Merkezleri’nin öncelikle tüm büyükşehirlerde,
2023 yılı itibarıyla tüm illerde kurulması planlanıyor. Bugü-
ne kadar Konya, Kocaeli, Kayseri, Bursa ve Elazığ, “4003-Bi-
lim Merkezi Kurulması Destek Çağrısı” kapsamında TÜ-
BİTAK’tan destek aldı. Konya, Kocaeli ve Elazığ’daki Bilim
Merkezleri ise ziyarete açıldı. Devam eden projelere TÜBİ-
TAK’ın toplamda 180 Milyon TL civarında desteği söz ko-
nusu. Toplamda ise TÜBİTAK 1 Milyar TL’yi aşkın bir destek
sağlayacak. Bu açıdan bilim merkezleri ülkemizin gelecek
vizyonu çerçevesinde bilim ve teknolojide gerçekleştirece-
ği önemli atılımların stratejik bir altyapısı olacaktır.
BilimMerkezleri Neyi Amaçlıyor ?
TÜBİTAK, Türkiye’de bilim merkezlerini yaygınlaştıra-
rak bilimsel düşüncenin gelişmesini ve bilim kültürünün
yaygınlaşmasını, topluma düşünen ve sorgulayan öncü bi-
reyler kazandırmayı, Türkiye’deki bilimsel birikime ihtiyaç
duyduğu sıçramayı yaptırmayı amaçlıyor. Bu amaç doğrul-
tusunda, 2008 yılından bu yana Bilim Merkezlerine destek
veren TÜBİTAK, il belediyelerinin ve uygun görülen diğer
kamu kurumlarının Bilim Merkezi Projelerini destekliyor.
Başvurular, bütçe imkânları ve başvuruda bulunan ilin ha-
zır olma durumu göz önünde bulundurularak değerlendi-
riliyor.
BilimMerkezleri Nedir?
Bilim merkezleri, farklı yaş gruplarından, farklı birikime
sahip bireyleri bilimle buluşturarak, bilim ve teknolojiyi
toplum için anlaşılır ve ulaşılır bir hale getiren, etkileşimli
öğretim yaklaşımı ile ziyaretçilerini denemeye ve keşfet-
meye teşvik eden, bilim ve teknolojinin önemini toplum
gözünde artırmayı amaçlayan, deneysel ve uygulamalı et-
kinlikler içeren, kamu yararı gözeten, kar elde etmek ama-
cıyla kurulmayan, kamu ve/veya özel sektör kaynakları ile
finanse edilen merkezlerdir.
Bilim merkezleri, kişilerin tüm duyularına hitap eder;
isteyene okuyarak, isteyene izleyerek ya da dinleyerek, is-
teyene uygulayarak yani dokunarak öğrenme fırsatı sunar.
Bilim merkezleri farklı yaş gruplarından ve farklı eğitim
düzeylerinden bireyleri bilimle buluşturan, keşfetme, soru
sorma ve tartışma imkânı sunan; bilime merakı tetikleyen
ve yaşam boyu öğrenmeyi destekleyen ortamlardır. Bilim
merkezleri, günlük olaylara bilimsel bir bakış açısıyla yakla-
şabilme yönünde bir ufuk açar. Bilim merkezlerinin amacı
tüm bilgileri tam anlamıyla vermek değil, kişilerin bilime
olan ilgilerini artırmak ve dikkatlerini çekebilmektir.
Bilim merkezi sergilerinde, herhangi bir bilimsel konu
ziyaretçilerin etkileşimini sağlayacak şekilde, bazen bir bil-
gisayar oyunu, bazen mekanik veya elektronik düzenek-
1...,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,...40
Powered by FlippingBook