TÜBİTAK Bülten / Sayı 164 - Agustos 2015 - page 38

38
Bülten
2015
AGUSTOS
T Ü B İ T A K v e A B D ’ d e n S a ğ l ı k A l a n ı n d a Y e n i Ç a ğ r ı l a r
TÜBİTAK ve ABD’den
Sağlık Alanında Yeni Çağrılar
Ülkemiz ile ABD arasında yürütülen bilimsel ve teknolojik işbirliklerini geliştirme ve çeşitlendir-
me hedefiyle sağlık ve biyomedikal alanlarında yeni destek programları oluşturuldu.
TÜBİTAK ile Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Sağlık
Enstitüleri (NIH) arasında, 1003 - Öncelikli Alanlar Ar-Ge
Projeleri Destekleme Programı temelinde oluşturulmuş
“Primer İmmün Yetmezlikler (PİY)” başlıklı destek programı
çağrıya açıldı. “Genetik Temelli Primer İmmün Yetmezlikler
Çalıştayı”nı takiben başlatılan çalışmalar doğrultusunda
açılan çağrı ile, PİY hastalarında tanı ve tedavi yöntemleri
ile bu konudaki araştırmaları kapsayan yaklaşımların yapı-
landırılması, katma değeri yüksek, uygulama projelerine
temel teşkil edebilecek teknolojik ürün ve bilgi üretmeye
yönelik projelerin desteklenmesi ve farklı disiplinlerden
gelen Türk ve Amerikalı araştırmacıların oluşturacakları
proje ekipleri ile Türkiye’nin primer immün yetmezlikler
konusundaki ihtiyaçlarının uluslararası işbirliği vasıtasıyla
karşılanması hedeflendi.
Çağrı hakkında detaylı bilgiye,
tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/cagri-
1003-primer-immun-yetmezlik-ikili-isbirligi-cagrisi adre-
sinden ulaşılabilir.
Uygun Bütçeli Tıbbi Teknolojiler Destek Programı
da Tamamlandı
TÜBİTAK ve NIH arasında imzalanan Niyet Mektubu
kapsamında, Türk ve Amerikan bilim insanları arasındaki
araştırma ortaklıklarından doğan başvuruları teşvik ederek
uygun bütçeli tanı ve tedavi teknolojilerinin gelişmesiyle
düşük ve orta seviye kaynak gerektiren tıbbi ihtiyaçların
karşılanmasını amaçlayan “Uygun Bütçeli Tıbbi Tekno-
lojiler” başlıklı ikili destek programı ile ilgili çalışmalar da
tamamlandı. Kanser alanına odaklanan ve Türkiye’nin ih-
tiyaçları doğrultusunda kanser tanısı, teşhisi ve tedavisi-
ne yönelik uygun maliyetli tıbbi teknolojilerin, metod ve
kitlerin geliştirilmesini hedefleyen programın çağrısına 5
Eylül-8 Ekim 2015 tarihleri arasında çıkılması planlanıyor.
1...,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37 39,40
Powered by FlippingBook