TÜBİTAK Bülten / Sayı 164 - Agustos 2015 - page 27

27
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
TÜBITAK
ler, bazen de sadece basit ahşap oyuncaklarla anlatılabi-
lir. Amaç, ziyaretçilerin zihninde “Neden, nasıl?” sorularını
uyandırmak ve onları sergilerin yanında bulunan kısa açık-
lamalar ile bilgilendirmektir.
BilimMerkezlerinden Beklenen Yararlar Nelerdir?
Bilimmerkezlerinin başlıca amaçları, toplumun bilim ve
teknolojiye olan ilgi ve merakını artırmak ve toplumun te-
mel bilimleri, mühendislik bilimlerini, teknolojiyi ve sağlık
bilimlerini daha iyi anlamalarını sağlamak. Bu amaçlar, ni-
telikli insan kaynağının artmasını ve ülkemize katma değer
sağlayabilecek bir neslin yetişmesini destekliyor.
Bilim merkezleri yaşam boyu öğrenme için oldukça uy-
gun mekânlardır. Bilim merkezlerinin en karakteristik özel-
liği olan etkileşimli yaklaşım, öğrenmeyi destekler. Etkile-
şimli ve aktivite tabanlı bilimmerkezi eğitimprogramlarına
katılan öğrencilerin yaratıcılık, algı, mantık gelişimi, iletişim
becerileri ve bilime karşı olumlu tutumlarında ölçülebilir
düzeyde bir artış olduğu görülüyor. Bilim merkezleri me-
rakı tetikler ve araştırmacı, öğrenmeye meraklı nesillerin
yetişmesine katkıda bulunur. İnsanların bilime karşı olan
tutumlarını ve düşüncelerini değiştirerek hayatlarına etki
eder. Bilimin ulaşılamaz bir olgu olmadığını, aksine yaşa-
mın içinde sürekli yüz yüze olunduğunu eğlenceli sergi ve
materyallerle ortaya koyar.
BilimMerkezlerinin Çocuklara Katkısı Nedir ?
Bilim merkezleri çocukların ve gençlerin bilimsel konu-
ları ilgi çekici objelerle deneyimleyebildikleri, bilime karşı
olumlu bir yaklaşım geliştirdikleri okul dışı ortamlardan-
dır. Bilim merkezleri örgün eğitimin eksik bir yönü olarak
kabul edilebilecek, çocuklara ve gençlere bilimin hayatın
içerisinde olduğu fikrini kazandırma konusunda oldukça
başarılıdırlar. Merak duygusu, ilgi, öğrenme isteği gibi ör-
gün eğitimde ihmal edilebilen konular, bilim merkezlerin-
de desteklenir.
BilimMerkezleri İlgi Görüyor mu ?
Bir yılı aşkın süredir hizmet veren Konya Bilim Merke-
zi bugüne kadar yaklaşık 300.000 ziyaretçi ağırladı. Konya
halkının dışında komşu illerden de ziyaretler oldu. Kocaeli
ve Elazığ Bilim Merkezleri de, yeni açılmış olmalarına kar-
şın, yoğun olarak ziyaret ediliyor. Yurtdışındaki bilim mer-
kezleri ile karşılaştırıldığında bireysel ziyaretlerin, yurtdı-
şındaki bilim merkezlerine göre düşük olduğu görülüyor.
Ülkemizdeki bilim merkezlerinin sayılarının artması ve
bilim merkezi kültürünün toplumumuzda yerleşmesiyle
birlikte, bireysel bilim merkezi ziyaretlerinin de artacağı
tahmin ediliyor.
1...,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26 28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,...40
Powered by FlippingBook