TÜBİTAK Bülten / Sayı 164 - Agustos 2015 - page 37

37
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
TÜBITAK
ülkemiz için sürdürülebilir bilimsel ve teknolojik çözümler
üretmeyi hedefleyen TÜBİTAK MAM, sahip olduğu değer-
li bilim adamlarının oluşturduğu insan gücü, laboratuvar,
alet, teçhizat, iletişim sistemleri ile endüstriyel kuruluşla-
ra, üniversitelere ve kamu kuruluşlarına hizmet veriyor.
Bu hizmetler, Endüstriyel Projeler (ürün, proses geliştir-
me, maliyet düşürme, verimliliği artırma) veya Endüstriyel
Hizmetler (test, analiz, ölçüm) şeklinde yürütülüyor. Yılda
50 bin civarında analiz yapılıyor. Merkez tarafından sunu-
lan endüstriyel hizmetlere yönelik olarak müşteri mem-
nuniyeti anketi yapılıyor ve müşterilerin ihtiyaç duyduğu
konularda düzeltici faaliyetler gerçekleştiriliyor. ISO 9001,
ISO 14001 ve TS EN ISO/ IEC 17025 belgelerine sahip olan
TÜBİTAK MAM bünyesinde faaliyet gösteren enstitülerin
çalışma alanları şöyle:
Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü
İçme suyu, atık su, katı ve tehlikeli atık dioksin/furan,
pestisit analizleri, hava kirliliği ve deniz kirliliği ölçümleri
yapıyor. Atık Yönetimi genel esaslarına ilişkin yönetmelik
kapsamında EK3B analizleri Türkiye’de sadece bu enstitü
bünyesinde yapılıyor.
Enerji Enstitüsü
Katı (kömür, biyokütle analizleri) ve sıvı yakıt (motorin,
benzin, kalorifer yakıtı, jet yakıtı, denizcilik yakıtı, biyodizel,
gaz yağı, baz yağı vb.), doğal gaz, LPG analizleri, batarya,
araç testleri ve kaçakçılık yakıt analizleri yapılıyor.
Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü
Deney hayvanı satışları (fare, sıçan), tıbbi cihazların biyo
uyumluluk testleri, kimyasallar ve kozmetik testleri, DNA
ve RNA çalışmaları, protein, yeni nesil dizileme (Exzome,
Genom), bitkilere gen aktarımı vb. testler yapılıyor.
Gıda Enstitüsü
Gıda ürünlerinde, besin öğeleri, çay/ kahve, bal, et ve su
ürünleri, meyve suyu, konserve, reçel, süt ve süt ürünleri,
hormon, gıda boyaları, tahıl ürünleri, şeker, yağ ve mikrobi-
yolojik analizler yapılıyor. Gıda Pilot tesisi, pilot ölçekli üre-
tim denemeleri için sanayicinin kullanımına açık.
Kimya Enstitüsü
Yaş kimyasal, tane boyutu ve yüzey alan ölçümleri, te-
mizlik ürünleri, alkol analizleri, kompozisyon içerik testleri,
madeni yağ analizleri, nükleer manyetik rezonans (NMR)
testleri yapılıyor. Kimya Pilot tesisi, pilot ölçekli üretim de-
nemeleri için sanayicinin kullanımına açık.
Malzeme Enstitüsü
X-Işınları ile kalitatif, kantitatif analizler, hasar tespit ça-
lışmaları, kaplama ve korozyon testleri, elektron mikroskop
analizleri (SEM, TEM), ultrasografik muayeneler, mekanik
testler (çekme, basma, darbe ), yanmazlık testi, iklimlendir-
me, ozon testi, yüzey alanı ve tane boyut ölçümleri yapılı-
yor.
Yer ve Deniz Bilimleri Enstitüsü
Gravite ölçümleri, sismik yansıma veri toplama ve de-
ğerlendirme, GPS konum belirleme ölçümleri yapılıyor.
2016 yılında ülkemizde ilk olarak yapılması planlanan Kar-
bon 14 ile yaş tayini testleri gerçekleştirilecek.
1...,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36 38,39,40
Powered by FlippingBook