TÜBİTAK Bülten / Sayı 164 - Agustos 2015 - page 28

28
Bülten
2015
AGUSTOS
B T K B i l i ş i m Y ö n e t i m S i s t e m i K a p s a m ı n d a k i D a n ı ş m a n l ı k H i z m e t i
BTK Bilişim Yönetim Sistemi
Kapsamındaki Danışmanlık Hizmeti
ARDEB’den 24 Yeni Çağrı
Ülkemizin öncelikli alanlarında sonuç odaklı, izlene-
bilir hedefleri olan, ilgili bilim/teknoloji alanlarının dina-
miklerini gözeten ve ülkemizde yapılan Ar-Ge Projelerini
“1003-Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destek Programı”
ile destekleyen, bu projeler arasında eşgüdüm sağlayan
TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB),
10 ana alanda 24 proje çağrısı açtı.
Çağrı programındaki proje önerilerinin hem katma
değeri yüksek, yaratıcı ve yenilikçi olması hem de enerji
verimliliği alanında uygulama projelerine temel teşkil ede-
cek veya uygulama projelerine girdi sağlayacak, ülkemizin
TÜBİTAK BİLGEM Yazılım Teknolojileri Araştırma Ens-
titüsü’nün (YTE), Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na
(BTK) 5 Ocak 2015 tarihinden itibaren verdiği danışmanlık
hizmeti tamamlandı.
Araştırma Destek Programları Başkanlığı
(ARDEB), “1003 Öncelikli Alanlar Ar-Ge
Projeleri Destek Programı” kapsamında
24 çağrı açtı
mevcut enerji talebinin karşılanmasında dışa bağımlılığı
azaltacak ve uluslararası düzeyde ülkemizin rekabet gü-
cünü artıracak teknolojik ürün ve bilgi üretmeye yönelik
olması hedefleniyor.
İki aşamalı başvuru sistemi uygulanacak olan 1003
Programı ilk aşama başvuruları için son başvuru tarihi 21
Ağustos 2015 olarak belirlendi. Proje süresi, küçük ölçekli
projeler için en fazla 24 ay; orta ve büyük ölçekli projeler
için en fazla 36 ay olarak belirlendi. 2015 yılı için, küçük
ölçekli projelere 500 bin TL’ye kadar; orta ölçekli projelere
500.001-1.000.000 TL; büyük ölçekli projeler için 1.000.001-
2.500.000 TL’ye kadar bütçe ayrıldı.
Çağrı başlıkları ve 1003 programı ile ilgili ayrıntılı bilgi-
ye
-
kapsaminda-24-yeni-cagri-acildi bağlantısından ulaşılabi-
lir.
Danışmanlık hizmetleri kapsamında; elektronik ha-
berleşme sektörü düzenleme ve denetleme süreçlerinin
uluslararası standartlara uyumlu bilişim yönetim sistemi ile
yürütülmesi ve sektörel veri analizi ile raporlama altyapı-
sının iyileştirilerek karar destek süreçlerine yardımcı olun-
ması amacıyla mevcut durum analiz çalışması yapıldı. BTK
Bilişim Yönetim Sistemi mevcut durum analizi; mevzuat,
stratejik plan, hizmet envanteri, iş süreçleri, mevcut veriler,
mevcut yazılımlar, yurt içi ve yurt dışı örnekler, iç paydaşlar,
dış paydaşlar, bilgi teknolojileri altyapısı olmak üzere on
farklı boyut incelenerek gerçekleştirildi.
Analiz sonuçları doğrultusunda yazılımın tedarik edil-
mesi için teknik çözüm önerisi hazırlandı ve yol haritası be-
lirlendi. Tedarik sürecinde kullanılacak taslak teknik isterler
BTK’ya teslim edildi.
1...,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,...40
Powered by FlippingBook